Teknik Kurul Talimatı

YÖNETİM KURULU
KARAR TARİHİ    :27.01.2007
KARAR NO        :10

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU
TEKNİK KURUL TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, Triatlon Teknik Kurullarının görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- (1) Bu Talimat, Triatlon Teknik Kurullarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
Madde 3- (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun  Ek 9 uncu maddesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Talimatta geçen;
a) Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
b) Federasyon: Türkiye Triatlon Federasyonunu,
c) Federasyon Başkanı: Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanını,
d) Yönetim Kurulu: Türkiye Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulunu,
e) Teknik Kurul: Türkiye Triatlon Federasyonunun Teknik Kurulunu,
f) Eğitim Kurulu: Türkiye Triatlon Federasyonu Eğitim Kurulunu,
g) Hukuk Kurulu : Türkiye Triatlon Federasyonu Hukuk Kurulunu,
h) Antrenör: İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için  Genel Müdürlükten veya Federasyondan belge almış olan kişiyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Teknik Kurulun Görev, Yetki ve Sorumlukları
Madde 5- (1) Triatlon Federasyonunun Teknik Kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları;
a) Triatlon yarışlarının teknik organizasyonlarını düzenlemek,
b) Milli takım antrenör ve sporcularının belirlenmesinde, Federasyona teklifte bulunmak,
c) Yarışma talimatlarını hazırlamak, Federasyona sunmak,
d) Milli takımlar için düzenlenecek kamp ve yarışma programlarını belirlenmesinde, Federasyona teklifte bulunmak,
e) Milli takımların hangi uluslararası yarışlara katılacağının belirlenmesinde, Federasyona teklifte bulunmak,
f) Her kademedeki antrenör ve öğretici kurslarının, uygulamalı eğitimin programlarında görev almak,
g) Federasyonca alınacak teknik malzemelerin şartnamesini hazırlamak, alınan malzemenin şartnameye uygunluğunu belirlemek,

Görev Süresi
Madde 6- (1) Teknik Kurul, Yönetim Kurulu tarafından atanan en az beş üyeden oluşur.
(2) Teknik Kurulun görev süresi, atanmalarından itibaren Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde mevcut üyelerde res’en değişiklik yapabilir.

Toplantılar
Madde 7- (1) Teknik Kurul yılda en az üç defa olmak üzere Federasyonun çağrısı üzerine toplanır. Gerekli görülmesi halinde, Başkan veya  Yönetim Kurulunun görevlendireceği bir kişi toplantılara başkanlık eder. Kurul, her yıl ortak çalışmalar yapmak üzere Federasyonun diğer kurulları ile bir araya gelebilir.

Talimatta Yer Almayan Konular
Madde 8- (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde yönetim kurulu kararları geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlülükten Kaldırma
Madde 9 – (1) Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Genel Müdürlüğün veya Federasyonun daha önce bu konuda yayımladığı yönetmelik, talimat ve ekleri yürürlükten kalkar.

Yürürlülük
Madde 10- (1) Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11- (1) Bu Talimat hükümlerini, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı yürütür.