Sağlık Kurulu Talimatı

YÖNETİM KURULU
KARAR TARİHİ : 27.12.2012
KARAR NO : 73

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
SAĞLIK KURULU TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- Bu talimatın amacı; Sağlık Kurulu’nun oluşumu, işleyişi, görev ve yetkileri ile usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- Bu talimat, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından öncelikle erkek ve bayan milli takımlarında görev alan ekip başta olmak üzere tüm sporcu ve teknik ekiplerin sağlık ve performans durumlarının korunması, iyileştirilmesi, dopinge karşı önlemler alınması ve bu konularda verilecek eğitimler ile ilgili konuları kapsar.

Dayanak
MADDE 3– Bu talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsünün 5.maddesinin 3.fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- Bu Talimatda geçen tanımlardan;
Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon: Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığı’nı (TTF),
Federasyon Başkanı Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı’nı,
Yönetim Kurulu: Türkiye Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulunu,
İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü,
Spor Kulübü: Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş,liglerde yer alma hakkı olan spor kulübünü,
Kurul: sağlık kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Kurulun oluşumu
MADDE 5- Kurul,hekimlerin, spor hekimlerinin ve spor uzmanlarının bulunduğu en az 5, en fazla 10 üyeden oluşur. Kurul üyeleri, Federasyon başkanının teklifi ve Yönetim kurulunun onayı ile atanır. Kurul; 11.madde hükümleri doğrultusunda alt komisyonlar oluşturabilir.

Kararların niteliği
MADDE 6- Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. karar defterinde kayda geçen kurul karaları Federasyon Başkanı tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır. Başkan, parasal konuları ve gerekli gördüğü kararları yönetim kurulunun onayına sunar.
Toplantı usul ve esasları
MADDE 7- Kurul toplantılarına sağlık kurulundan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Federasyon Başkanı, gerekli gördüğü hallerde kurul toplantılarına katılır ve kurula başkanlık eder.
Kurul en az yılda üç kez toplanır. Ancak, gerektiğinde acil toplantı yapabilir. Toplantılardan önce üyelere gündem gönderilir ve tartışılacak konularda ciddi çalışmalar yapıp sunu hazırlamaları istenebilir. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit edilir.
Toplantılarda kararlar salt çoğunlukla alınır. Katılım nedeniyle salt çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda oturum başkanının oyu 2 oy sayılır.
Kurul ihtiyaç duyulduğu takdirde Federasyonun diğer kurul ve alt kurul üyelerini görüşlerine başvurmak üzere toplantılarına davet edebilir. Bu kişilerin oy kullanma hakkı yoktur.
Kurul, verdiği tavsiye kararlarını yazılı hale getirip kurul defterinde imza altına alarak başkana sunar.

Görev süresi ve üyelikten düşme
MADDE 8- Kurul üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Eksilen üyenin yerine 5.maddedeki usulle yeni üye atanabilir. Kurul üyeleri, atanmalarındaki usul izlenerek görevden alınabilir.
Görev süresi içinde Tahkim Kurulu veya Federasyon Ceza Kurulu tarafından 1 ay ve üzerinde hak mahrumiyeti cezası alan üyenin üyeliği düşer.

Alt komisyon
MADDE 9- Kurula bağlı olarak;
a) Dopingle mücadele komisyonu
b) Tanı ve tedavi komisyonu ile
c) Kurulun görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu alt komisyonlar görev yapabilir.
Alt komisyonlar, kurul tarafından kuruluş gerekçeleri, görev alanları, yetki ve sorumlulukları belirtilmek sureti ile Federasyon başkanının onayı alınmak yoluyla kurulur.
Alt komisyon başkanları kurul üyeleri arasından Federasyon başkanı tarafından seçilir ve kurula karşı sorumlu olarak görev yapar.
Alt komisyon üyeleri komisyon başkanının önerisi ve kurulun onayını takiben Federasyon başkanının ve Yönetim Kurulunun onayı ile göreve atanır.

Kurulun görevleri
MADDE 10- Türkiye Triatlon Federasyonu sporcuları sağlık konusunda bilgilendirmek eğitmek ve sporcu sağlığını koruyacak politikalar geliştirmekle yükümlüdür. Bunun yanında her sporcu kendi sağlığını korumak ve kendi sağlığı ile ilgili gerekli durumları Federasyona bildirmekle yükümlüdür.
Federasyon Yönetim Kurulunca yapılacak görevlendirmeler dışında sağlık kurulunun çalışma alanına giren konular şunlardır.
10.1. Sporcu sağlığının korunması
Yönetim Kurulunun isteği üzerine milli takım sporcularının hastalık ve yaralanmaları durumlarında gerekli tanı ve tedavinin yapılmasında destek sağlamak, sporcu eğitim sağlık ve araştırma merkezleri ile koordinasyon içerisinde çalışarak sporcuların dengeli beslenmelerine ilişkin programlar hazırlamak.

10.2. Sporcu performansının izlenmesi
Milli takım sporcularının performans değerlendirmelerinin periyodik olarak yapılmasını sağlamak ve bu değerlendirmelerden elde edilecek sonuçlar ışığında performans düzeylerinin artırılmasına yönelik politikalar geliştirmek, bu politikaların uygulanmasını sağlamak, sporcu, aantrenör ve hakemlerin sağlık kartlarını düzenlemek ve bunu bir sisteme bağlamak.

10.3. Sağlık eğitimlerinin düzenlenmesi
Sağlık, performans, beslenme ve doping konularında tüm sporcu ve eğiticilere gerekli eğitimin verilmesinde gerekli hazırlıkları yapmak, ilkyardım kursları düzenlemek ve bu konuda çalışmalar yapıp triatlon ile ilgili kişileri bilgilendirmek, Antrenör ve hakem eğitim programlarının sağlık ile ilgili bölümlerini oluşturmak, düzenlenen eğitim programlarını kontrol etmek.

10.4. Doping araştırma ve dopingle mücadele
Dopingi önlemek amacıyla sporcu, antrenör, fizyoterapist, yönetici ve tüm ilgililerin bilgilendirilmesi için çalışmalar yürütmek, Dopinge karşı bir bilinç oluşturulması, deplasmanlı liğlerde ve uluslararası turnuvalarda doping kontrolü ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için gerekli her türlü desteği sağlamak.

10.5. Sağlık desteği
federasyon tarafından organize edilen uluslararası organizasyonlar ile milli takımları ilgilendiren turnuva, özel karşılaşma ve kamplarda karşılanması zorunlu tıbbi ihtiyaçları belirlemek.
Beslenme konusunda tüm sporcu ve eğiticilerin bilgilendirilmeleri için çalışmalar yapmak; milli takımların kamp ve turnuva diyetlerinin hazırlanmasını sağlamak,
Müsabaka, turnuva, şampiyona ve kamplarda gerekli sağlık personelinin istihdamı, sağlıkla ilgili tüm hazırlıkların yapılması konusunda ilkeleri belirlemek,
Sporcuların müsabaka ve hazırlık dönemlerinde karşılaşabilecekleri psikolojik baskı ve problemlerin kontrol altına alınması, giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harcama Usul ve Esasları

Hazırlama usul ve esasları
MADDE 11- Kurul, Federasyon başkanının onay ve denetimi altında ve satın alma talimatına uygun olarak harcama yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Talimatta yer almayan hususlar
MADDE 12- Bu talimatda yer almayan hususlarda; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü, Talimat hükümleri ve yönetim kurulu kararları geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 13- Federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanan bu talimat, Türkiye Triatlon federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer

Yürütme
MADDE 14- Bu talimat hükümlerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı yürütür.