Ödül ve Yardım Talimatı

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU
ÖDÜL ve YARDIM TALİMATI

 

Amaç

Madde 1- Bu Talimatın amacı, ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren Türkiye Triatlon Federasyonuna bağlı spor kulüplerine, teknik direktörlerine, antrenörlerine, sporculara ve başarıda emeği geçen diğer spor elemanlarına ayni veya nakdi ödül verilmesine ve bağlı spor kulüplerine yapılacak olan yardımlara dair esas ve usulleri düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Talimat, olimpik ve olimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında, federasyon ulusal ve ödül müsabakalarında: büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine, teknik direktörlerine, antrenörlerine ve başarıda emeği geçen diğer spor elemanlarına verilecek ödülleri ve federasyona bağlı spor kulüplerine yapılacak olan yardımları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Talimat. 14 Temmuz 2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü. Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ile Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Talimatta geçen:

Genel Müdürlük                : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü.

Federasyon                     : Türkiye Triatlon Federasyonunu.

İTU                                 : Uluslararası Triatlon Birliğini,

ETU                                : Avrupa Triatlon Birliğini.

Spor Kulübü                     : Federasyonun faaliyetlerine katılan tescilli

spor kulüplerini.

Sporcu                            : Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Spor

federasyonlarının ve federasyonun yıllık

faaliyet programlarında yer alan bu talimat
kapsamındaki müsabakalarda derece elde

eden Milli Takım ve Kulüp sporcularını.

Uluslararası Müsabaka      : Ülkemizin üyesi olduğu Uluslararası Spor

federasyonlarının ve federasyonun yıllık

faaliyet programlarında yer alan bu Talimat
kapsamındaki müsabakaları.
Uluslararası Kupa Müsabakaları: Uluslararası Federasyonlar ve

kuruluşlarca düzenlenen ve adı kupa

olan müsabakaları.

Ulusal Müsabaka              : Federasyonun yıllık faaliyet programlarında

yer alan yurt içi spor müsabakalarını.

Teknik Direktör                : Üçüncü kademe ve daha üstü antrenör

belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi.

Antrenör                         : İkinci, üçüncü, dördüncü kademe antrenör

belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi

Yardımcı Antrenör            : Birinci kademe antrenör belgesine sahip olan

ve görevlendirilen kişiyi.

Spor Elemanı                 : Uluslararası yarışmalarda üstün başarı

gösteren sporcuların bu başarılarında emeği

geçen doktor, psikolog, diyetisyen, öğretmen,
masör, fizyoterapist ve benzeri elemanları,
Ödül                             : Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı

gösteren sporcu, spor kulübü, teknik direktör,

antrenör ve diğer spor elemanlarına verilecek
madalya, başarı belgesi, kupa, ayni ve nakdi

bedeli.
Müsabaka                       : Bu talimatta yer alan ulusal veya uluslararası

yarışmaları, dallarını ifade eder.

 

Ödül ve Vardım Değerlendirme Kurulu

Madde 5- Ödül ve Yardım Değerlendirme Kurulu şu üyelerden oluşur:

 

Federasyon Başkanı veya görevlendireceği asbaşkanın başkanlığında, bir yönetim kurulu üyesi ve federasyonun alt spor branşlarına teknik kurullarında görevli üç üye olmak üzere beş kişiden Ödül Değerlendirme Kurulu Yönetim Kurulunca oluşturulur. Ödül değerlendirilmesi kurulca yapılır, kararlar oy çokluğuyla alınır ve federasyon başkanının teklifi. Yönetim Kurulunun onayı ile ödül verilebilir.

 

Kurulun Toplanma ve Çalışma Usulü

Madde 6- Kurul. Federasyon Başkanının çağrısı ile toplanır. Çağrı. Kurul Üyelerine toplantıdan en az bir hafta önce yazı ile duyurulur. Çağrıda, toplantı gündemi, yer, saat ve tarih belirtilir. İlk toplantıda. Kurulun yazışmalarını yürütecek bir kurul sekreteri seçilir. Kurul, gündem maddelerini görüşür ve alınacak kararlar salt çoğunlukla alınır. Oy eşitliği halinde, başkanın oyu çift sayılır.

 

Kurulda yapılacak olan ödül verilmesine ilişkin değerlendirmelerde: müsabakanın önemi, ilgili spor dalının gelişmişliği, ilgili branş, stil. sıklet veya kategori ile fiilen iştirak eden sporcu sayısı, ülkenin tanıtımına katkısı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

 

Federasyon Yönetim Kurulu, bundan ayrı olarak, kendi bütçe imkanlarını göz önünde bulundurarak teşvik amaçlı ödüller de verebilir.

 

Kurul, kulüplere federasyon bütçesinden yapılacak olan yardım konularını da görüşür. Yapılacak olan yardıma ilişkin değerlendirmeler de, kulübün sayısı ve yapısı, kulübün mevcut spor dalı sayısı ve bu spor dalındaki başarıları ile sporcu sayısı, ülke tanıtımına katkıları gibi konular göz önünde
bulundurulur.

 

Kurulun alacağı tavsiye niteliğindeki kararlar, bir yazı ile Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile ödül verilir.

 

Kurulun yazışmalarını, kurul sekreteri yürütür. Federasyon İdari Birimi yardımcı olmak zorundadır.

 

Kurul alacağı kararlarda. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Ödül ve Yardım konularını düzenleyen mevzuat hükümlerini göz önünde bulundurur.

 

Ödülün Durdurulması ve Geri Alınması

Madde 1- Aşağıda belirtilen şartların oluşması halinde ödül durdurulur veya geri alınır.

  1. a) Suçlu olduğu tespit edilenlere,
  2. b) Dopingli olduğu tespit edilenlere,
  3. c) Doping için numune vermekten kaçınanlara,
  4. d) Dopingle ilgili uluslararası kuralları ihlal eden veya doping sebebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilenlere ödül verilmez.
  5. c)   Ödülün ilk taksiti veya takip eden taksitleri alınmasından sonraki dönemde bir müsabaka veva yarışmada veya herhangi bir şekilde dopingli olduğu tespit edilenlerin, ilk müsabakadan almış olduğu ödülün taksitleri ödenmiş ise; geri alınmaz. Ancak; kalan taksitler ödenmez.
  6. f) Birinci paragrafın (a), (b), (c), (d) bentlerindeki hallerden dolayı ödülü iptal edilen sporcunun çalıştırıcısına verilen ödül geri alınır.
  7. g) Bir defada 6 aydan fazla disiplin cezası alan kulüp yada sporcuların ödülleri verilmez.

 

Yürürlük

Madde 7- Bu Talimat, genel kurulun onayını müteakip Genel Müdürlüğün ve Federasyonun resmi

internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 8- Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.