Kamp Eğitim Talimatı

YÖNETİM KURULU
KARAR TARİHİ :27.01.2007
KARAR NO :10

Türkiye Triatlon Federasyonu
Kamp Eğitim Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1-Bu talimatın amacı; Triatlon Federasyonunca düzenlenen eğitim öğretim ve gelişim kampları ile milli
takım hazırlık kamplarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, kampa katılan sporcuların performanslarının
geliştirilmesi, tutum ve davranışlarında müşterek ve standart bir uygulamanın sağlanması, kampta görev alacak
kamp müdürü, antrenör, doktor, beslenme uzmanı, fizyoterapist, psikolog, spor masörü, sporcu ve diğer görevlilerin
görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2-Bu talimat, kamplardaki her türlü düzenin sağlanması ve kamp programlarının uygulanması için görevli yönetici,
teknik eleman, antrenör, sporcu ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak
Madde 3- (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
Ek 9 uncu maddesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü özerk spor federasyonları çerçeve statüsü ile
Türkiye Triatlon Federasyonu ana statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde  4-Bu talimatta geçen;

Genel Müdürlüğü:
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür:
Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon:
Türkiye Triatlon Federasyonunu,

İl Müdürlüğü:
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

Kamp Müdürü:
Kampın yönetim ve işleyişinden sorumlu federasyonca
görevlendirilen kişiyi,

Antrenör :
Antrenörlük belgesine sahip, sporcuları  ulusal ve uluslararası kural ve tekniklerle uygun olarak yetiştiren, yarışmalara
hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini  takip etme görev ve yetkisine haiz olan ve kampta görevlendirilen kişiyi,

Doktor :
Üniversitelerin tıp fakültesi bölümlerinden mezun olup ve kampta görevlendirilen kişiyi,

Beslenme Uzmanı :
Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümünden mezun olup ve kampta görevlendirilen kişiyi,

Fizyoterapist :
Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okullarından mezun olup ve kampta görevlendirilen kişiyi,

Psikolog:
Üniversitelerin psikoloji  ve rehberlik, danışmanlık bölümünden mezun olup ve kampta görevlendirilen kişiyi,

Spor Masörü:
Spor masörü kursunu başarı ile tamamlayıp belge alan ve Spor  masajı konusunda tıbbi ve genel bilgilere
sahip olup kampta görevlendirilen kişiyi,

Sporcu :
Triatlon branşında lisanslı spor yapan kişiyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kamp Müdürünün Görev ve Sorumlulukları
Madde 5- Kamp Müdürü, Triatlon federasyon başkanlığına karşı sorumlu olup;
a) Kampla  ilgili çalışmaları düzenlemek, eğitim-öğretim ve antrenman  programlarını uygulatmak.
b) Kamp hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için ilgililerle gerekli koordinasyonu sağlamak,
c) Kamp ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,
ç) Kampın düzenli bir şekilde yürütülmesi için federasyon başkanlığı ve ilgili il müdürlüğü  ile işbirliği içinde bulunmak,
d) Antrenörler tarafından hazırlanan kamp çalışma programını uygun yerlere asmak ve federasyona bildirmek,
e) Sporcuların çalışma dışında kalan zamanlarını kontrol altında tutmak, sosyal ve kültürel etkinlikler organize etmek,
f) Kampın günlük faaliyetlerini yazılı olarak tutmak ve kamp sonunda düzenleyeceği raporu  federasyona bildirmek,
g) Kamp disiplinine uymayan, huzur bozucu söz ve davranışlarda bulunan antrenör, sporcu ve diğer görevlileri
ikaz etmek, tekrarı halinde bir rapor ile federasyona     bildirmek, gerektiğinde antrenörle birlikte tutacağı tutanakla
kampla ilişiğini kesmek,
ğ) Doping numune alımı için gelen görevlilere yardımcı olmak ve ilgili sporcuları hazırlamak,
h) Doping , sağlık ve sosyal konularla ilgili olarak sporcuları bilgilendirici toplantılar yapmak,
ı) Kampa katılanların barınma ve ulaşımları ile ilgili puantajları  tutmak ve antrenörlerle birlikte imzalamak,
i) Davranış ve kıyafeti konusunda gerektiğinde kamptakileri uyarmak,
j) Kampın disiplini ve idaresinden sorumlu olmak,
k) Federasyonun izni ile basın mensuplarına bilgi vermek veya röportaj yapmak,
l) Geçerli mazeretlerinin uygun görülmesi halinde izin vermek,
m) Kampa katılımın yetersiz olması veya kamp koşullarının uygun olamadığı hallerde kampın devam edip
etmeyeceğine karar vermek,
n) Geçerli mazereti olmadan kampın başlama tarihinden itibaren iki gün içinde katılmayanları kampa almamak,
o) Kamp süresince sporcu yakını ve velilerin zorunlu olmadığı müddetçe kampa katılmalarını yasaklamak,
ö) Kamp müdürünün kampta bulunmadığı zamanlarda, kıdemli antrenör kamp müdürü yerine görevlendirilir.

Antrenörün Görev ve Sorumlulukları
Madde 6- İdari yönden kamp müdürüne, teknik yönden teknik kurula karşı sorumlu olup;
a) Kampa katılan sporcuların teknik- taktik ve çalışma programlarını uygulanmasını sağlamak,
b) Kamp sırasında sporcuların isteklerini kamp müdürüne iletmek,
c) Sporcularla ilgili performans gelişimlerini takip etmek,
ç) Kıyafet ve davranışları ile sporculara örnek olmak,
d) Antrenman, dinlenme, yemek, eğlence ve yatma zamanlarında sporcuları kontrol etmek,
e) Kamp sonunda federasyona verilmek üzere teknik rapor hazırlamak,
f) Kamp sonunda sporcularla ilgili performans, istatistiki bilgileri ve teknik konuları içeren raporu hazırlamak
ve federasyona iletilmek üzere kamp müdürüne teslim etmek,
g) Kampın başlama tarihinden itibaren iki gün içinde kampa katılmak,
h) Kamp müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

Doktorun Görev ve SorumluluklarI
Madde 7- Kamp müdürüne karşı sorumlu olup;
a) Kampta bulunanların sağlıkla ilgili hizmetlerini yürütmek,
b) Her gün ve lüzumlu görülen zamanlarda sporcuların sağlık durumlarını kontrol etme ve sporcu
sağlık formu düzenlemek,
c) Sporcuların antrenmana ve müsabakaya katılıp katılamayacaklarını rapor etmek,
ç) Kampa en yakın sağlık merkezi ile irtibat kurmak ve sağlık önlemleri ile ilgili   konularda gerekli tedbirleri almak,
e) Sporcu sağlığı, spor sakatlıkları ve ilk yardım konularında sporcuları ve antrenörleri bilgilendirmek, gerekli önlemleri almak,
g) WADA tarafından yayınlanan doping listesinde yer alan maddelerin ve ticari isimlerinin güncellenmiş
listesine sahip olmak ve sporcuları doping konusunda     bilgilendirmek.

Beslenme Uzmanının Görev ve Sorumlulukları
Madde 8- Kamp müdürüne karşı sorumlu olup;
a) Kampta, Triatlonun özelliğine ve sporcuların alması gereken kalori miktarına göre beslenme programı hazırlamak,
b) Sporcuların özel beslenme ve kilo sorunları ile ilgili beslenme programları hazırlamak,
c) Yiyeceklerin hijyenik ortamlarda uygun lezzette ve besin değerlerini kaybetmeden pişirilmesini
sağlamak ve dağıtımını kontrol etmek,
d)    Sporcuların dengeli ve yeterli beslenmeleri konusunda sporcu ve yöneticileri bilgilendirmek.

Fizyoterapistin Görev ve Sorumlulukları
Madde 9- Kamp müdürüne karşı sorumlu olup,
a) Sporcuların fiziksel ve fizyolojik testlerini (antropemetrik ölçüm, kas kuvveti, kuvvette dayanıklılık,
aerobik ve anaerobik testler v.b) yapmak ve daha yüksek performans için sporcu ve antrenörlerle
işbirliği içerisinde çalışmak,
b) Akut ve acil durumlarda  ilk yardım prensibini uygulamak, saha içindeki sporcuyu değerlendirip
ön tedavi yöntemlerini uygulamak ve  gerekli ise sağlık kuruluşuna sevketmek,
c) Yaralanmış sporcunun tedavi ve rehabilitasyon programını belirleyip uygulamak,
sahaya döneceği zamanın belirlenmesine yardımcı olmak,
d) Her türlü koruyucu ve destekleyici (bandaj, bantlama, splint ) malzemeyi tatbik etmek,
e) Doktor, sporcu, antrenör, fizyoterapist ve masörle işbirliği içinde çalışmak.

Psikoloğun Görev ve Sorumlulukları
Madde 10- Kamp müdürüne karşı sorumlu olup;
a)Sporcuları performans ve başarı düzeylerinin artması için psikolojik yönden müsabakaya hazırlamak,
b)Sporcunun kişilik, zihinsel yetenek, konsantrasyon yeteneği, duygusal ve bilişsel özelliklerini
saptayarak gerekli çalışmaları yapmak,
c)Sporcunun stres profilini, görsel ve dokunsal reaksiyon zamanını ölçerek yarışma döneminde
stres yaşamaması için gerekli önlemleri almak,
ç)Psikolojik danışmanlık hizmetleri vermek.

Spor Masörünün Görev ve Sorumlulukları
Madde 11- Doktor veya fizyoterapiste karşı sorumlu olup;
a)Sportif motivasyona katkı sağlamak,
b)Kasları uyararak sportif aktivite için hazırlamak,
c)Sporcunun ruhsal gerginliğini gidermek,
ç)Sporcuya pasif ısınma sağlamak,
d)Geçirilmiş sakatlıklar sonucu sporcuda gelişen fiziksel güvensizliği gidermek,
e)Aktivite sırasında oluşabilecek kas gerginliği ve krampları gidermek,
f)Aktivite sonrasında sporcunun iyi dinlenmesini sağlayarak bir sonraki çalışmanın verimini arttırmak.

Sporcunun Görev ve Sorumlulukları
Madde 12- Teknik kadro ve kamp müdürüne karşı sorumlu olup;
a)Kamp kurallarına ve talimatlarına uymak, tutum ve davranışları ile çevresine örnek olmak,
b)Antrenör ve/veya kaptanın belirlediği yer ve zamanda istenilen uygun kıyafetle ve bakımlı olarak hazır bulunmak,
c)Sporcuya ve centilmenliğe yakışır davranışlarda bulunmak,
ç)Bulunduğu ortam ve çevrenin temizliğine özen göstermek,
d)Kamp çalışma programına uymak,
e)Geçerli mazereti nedeniyle kamptan süreli veya erken ayrılması gereken durumlarda kamp müdürüne yazılı bilgilerini vermek,
f)Kamp doktorunun bilgisi dışında tedavi amaçlı olsa dahi herhangi bir ilaç kullanmamak,
g)Kampın başlama tarihinden itibaren iki gün içinde kampa katılmak.

Diğer Görevliler
Madde 13- İhtiyaç doğrultusunda federasyon tarafından görevlendirilebilecek personeldir.
Kampın özelliğine, süresine ve sporcu sayısına göre kamplarda ihtiyaç halinde başka elemanlarda görevlendirilebilir.
Bunlar, sporcuların performanslarını koruyucu ve geliştirici yönden uzmanlık alanlarında kamp müdürü, antrenörlerle işbirliği içinde çalışır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
Madde 14- Bu talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15- Bu talimat hükümlerini, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı yürütür.