Sayfayı Yazdır
Malzeme Alımı İhale İlanı
05.03
2014
Türkiye Triatlon Federasyonu ihale ilanı ayrıntıları aşağıdaki gibidir
İHALE İLANI
TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU
BAŞKANLIĞI

39 Adet Yarış Bisikleti, 29 adet bisiklet ayakkabısı, 4 adet koşu ayakkabısı, 49 Adet Kask, 89 Adet Dış Lastik, 232 Adet İç Lastik, 2 Adet Trainer, 18 adet jant takımı, 25 Adet Pedal, 1 adet hareket denge makarası, 4 adet fruş, 6 adet orta göbek sistemi, 15 Adet Nabız Ölçer, 28 Adet 10’lu Zincir, 20 Adet Roller. alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
:
1-İdarenin
 
a) Adresi
: Ulus İş Hanı A Blok, Kat:516 Ulus-ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: +90 312 309 25 70
c) Elektronik posta adresi
: +90 312 309 25 77
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
2-İhale konusu malın
 
a) Niteliği, türü ve miktarı
:39 Adet Yarış Bisikleti, 29 adet bisiklet ayakkabısı, 4 adet koşu ayakkabısı, 49 Adet Kask, 89 Adet Dış Lastik, 232 Adet İç Lastik, 2 Adet Trainer, 18 adet jant takımı, 25 Adet Pedal, 1 adet hareket denge makarası, 4 adet fruş, 6 adet orta göbek sistemi, 15 Adet Nabız Ölçer, 28 Adet 10’lu Zincir, 20 Adet Roller.
b) Teslim [yeri/yerleri]
:İdarece belirlenen yerler.
c) Teslim [tarihi/tarihleri]
:Sözleşme tarihinde idarenin belirlediği tarih.
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
:Ulus İş Hanı A Blok, Kat:516 Ulus-ANKARA
b) Tarihi ve saati
:20 / 03/ 2014 saat:14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1-Aday ve İstekli adına Sanayi Sicil Belgesi
2-Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
3-Adayın veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi.
4-Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatcı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

SATIŞ SONRASI SERVİS ,BAKIM VE ONARIMA İLİŞKİN BELGELER:
(1) İHALE KONUSU MALIN ÖZELLİĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK, SATIŞ SONRASI SERVİS, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 2 YIL BOYUNCA YÜKLENİCİ TARAFINDAN SAĞLANACAKTIR.YÜKLENİCİ 2 YIL BOYUNCA İHALE KONUSU MALLARIN BAKIM, SERVİS VE ONARIMLARININ SAĞLANMASI İÇİN İDAREYE SERVİS BAKIM İSTASYONLARINI YAZILI OLARAK BİLDİRECEK, ANILAN BU İSTASYONLAR ŞEHİR DIŞINDA İSE MALLARIN ULAŞIM BEDELLERİ YÜKLENİCİYE AİT OLACAKTIR
(2) ALIM KONUSU MALIN ÖZELLİĞİNE GÖRE, SATIŞ SONRASI MALIN YEDEK PARÇASININ SAĞLANMASI KONUSUNDA YÜKLENİCİ SORUMLU OLUP, MALLARIN YEDEK PARÇASINI GARANTİ SÜRESİNCE ÜCRETİ MUKABİLİNDE SAĞLAYACAKTIR

4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:

CE UYGUNLUK BELGESİ VE İHALE KONUSU MALLARLA İLGİLİ TSE BELGELERİNİN SUNULMASI GEREKLİDİR
4.3.4.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

MAL ALIMLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 42.3 Ürünlere ilişkin teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye yetkili kılınan kamu kurum veya kuruluşlarının düzenlemeleri esas alınarak malın piyasaya arzına ilişkin alınması zorunlu belge veya belgelere yönelik ön yeterlik veya ihale dokümanında düzenleme yapılır. Yapılacak düzenlemede aşağıdaki hususlar esas alınır:
a) Malın piyasaya arzına ilişkin alınması zorunlu belge veya belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenebilir.
b) İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir. Konsorsiyumlarda, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak bu belge veya belgelere yönelik düzenleme her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarının her biri başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenen belge veya belgeleri sunmak zorundadır.
c) Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin alınması zorunlu belge veya belgelerin, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülmemesi halinde sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenici tarafından bu belge veya belgelerin muayene ve kabul komisyonuna sunulmasına yönelik olarak teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında düzenleme yapılır. Ancak dördüncü fıkrada yer alan düzenleme çerçevesinde alım konusu malın yetkili kurum veya kuruluş tarafından oluşturulan veya kabul edilen bir sisteme kaydına ilişkin belge veya belgelerinin istenilmesi durumunda ayrıca bu malın piyasaya arzına ilişkin belge veya belgelere yönelik düzenleme yapılmayabilir.
4.3.4.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 42.4 Yetkili kurum veya kuruluş tarafından alım konusu malın, kamu kurum ve kuruluşlarına satışının gerçekleştirilebilmesi için ürünün, imalatçısının, satıcısının kaydına ilişkin bir düzenleme gerçekleştirilmesi durumunda; yapılan düzenleme esas alınarak bu belge veya belgeler ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenir. İş ortaklığında ortaklardan biri tarafından teklif edilen malın kayıt belgesinin sunulması yeterlidir. Ancak satışın gerçekleştirilebilmesi için imalatçı veya satıcı kaydına yönelik bir düzenleme bulunması durumunda; iş ortaklığı ortaklarından her biri durumuna uygun belgeyi sunmak zorundadır. Konsorsiyum ortaklarının her biri ise başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenen belge veya belgeleri sunar.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 43 DİKKATE ALINACAKTIR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500.00 Türk Lirası karşılığı Ulus İş Hanı A Blok, Kat:516 Ulus-ANKARA satın alınabilir.1
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ulus İş Hanı A Blok, Kat:516 Ulus-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

 

2677
Kez Okundu
2014 Yılı İçinde Yayınlanan Duyurular
Ödeme
  • BAŞKANIMIZIN GENEL KURULDA YAPTIĞI KONUŞMA
  • ITU BASKANI Marisol CASADO'dan MEKTUP
  • ETU BAŞKANI RENATO BERTRANDI’den MEKTUP
YAZARLARIMIZ
BAŞKANDAN
İsa Tamer ÇELİK
KISA LİNKLER
İLETİŞİM
Türkiye Triatlon Federasyon Başkanlığı
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı N:31 K:5 D:10
Maltepe/ANKARA
Tel   : + 90 312 309 25 70
Faks : + 90 312 309 25 77