Sayfayı Yazdır
Eğitim Kurulu Talimatı
Bilgi Bankası Menu
YÖNETİM KURULU
KARAR TARİHİ    :27.01.2007
KARAR NO        :10

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU
EĞİTİM KURULU TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 - (1) Bu Talimatın amacı, Triatlon Federasyonu eğitim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Talimat,  sporcu, antrenör, öğretici, kulüp,  Triatlon Federasyonu eğitim merkezleri ve Triatlon  ile ilgili kurum ve kuruluşların eğitim çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun  Ek 9 uncu maddesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Triatlon  Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
 Madde 4 - (1) Bu Talimatta geçen;     
a)   Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
b)    Federasyon: Türkiye Triatlon  Federasyonunu,
c)    Federasyon Başkanı: Türkiye Triatlon  Federasyonu Başkanını,
d)    Yönetim Kurulu: Türkiye Triatlon  Federasyonu Yönetim Kurulunu,
e)    Teknik Kurul: Türkiye Triatlon  Federasyonunun Teknik Kurulunu,
f)    Eğitim Kurulu: Türkiye Triatlon  Federasyonu Eğitim Kurulunu,
g)    Hukuk Kurulu : Türkiye Triatlon  Federasyonu Hukuk Kurulunu,
h)    Antrenör: İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlükten veya Federasyondan belge almış olan kişiyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Eğitim Kurulunun Görev Yetki ve Sorumlukları
Madde 5 - (1) Eğitim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları;
a)    Kısa, orta ve uzun vadeli eğitim  programlarını düzenlemek ve denetlemek,
b)    Triatlon sporunun geliştirilmesinde kurs, seminer, sempozyum, v.s. düzenlemek, eğitim materyallerinin (broşür, dergi, kitap, makale, CD vb.) hazırlanması ve yayınlanmasını sağlamak,
c)    İlgili kurullarla işbirliği yaparak Federasyonun yıllık faaliyet programının hazırlanmasında Federasyona teklifte bulunmak,
d)    İlgili merkezlerde Triatlon temel eğitim kursları açılmasına öncülük etmek, pilot bölgeler oluşturmak ve gelişim kurslarını teşvik etmek,
e)    Triatlon  öğreticisi yetiştirilmesinde, eğitim ve bilimsel destek programlarının yürütülmesinde, üniversite, uzman kişi, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
f)    Her kademedeki antrenör ve öğretici için kurs ile hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek, yürütmek,
g)    Her kademedeki antrenör ile öğretici talimatlarını hazırlamak, Federasyona sunmak,
h)    Triatlon  eğitimi kapsamında kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitim faaliyetlerinin asgari kriterlerini belirlemek,
i)    Yurt dışından alınan antrenör ve öğretici belgelerinin denklik işlemlerini yapmak ve sonuçları rapor halinde Federasyona sunmak,
j)    Federasyon Hukuk Kurulu tarafından istenilen  bilgi ve belgeleri vermek.

Kuruluş ve Görev Süresi
Madde 6 - (1) Eğitim Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından atanan  en az beş üyeden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan, bir as başkan ve bir sekreter seçerler.
(2) Eğitim Kurulunun görev süresi, atanmalarından itibaren Yönetim Kurulu’nun görev süresi kadardır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde mevcut üyelerde re’sen değişiklik yapabilir.

Toplantılar
Madde 7 - (1) Eğitim Kurulu yılda en az iki defa olmak üzere Federasyonun çağrısı üzerine toplanır. Kurul toplantıları; kurul başkanının katılmaması halinde as başkanın başkanlığında yapılır. Federasyon başkanı gerekli görmesi halinde toplantılara başkanlık eder. Kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.  Kurul, her yıl ortak çalışmalar yapmak üzere Federasyonun diğer kurulları ile bir araya gelebilir. Üyeliğin düşmesi halinde,  Yönetim Kurulunun onayı ile yeni üye atanabilir.

Talimatta Yer Almayan Konular
Madde 8 - (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde yönetim kurulu kararları geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlülükten Kaldırma
Madde 9 - (1) Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Genel Müdürlüğün veya Federasyonun daha önce bu konuda yayımladığı yönetmelik, talimat ve ekleri yürürlükten kalkar.

Yürürlülük
Madde 10 - (1) Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11 - (1) Bu Talimat hükümlerini, Türkiye Triatlon  Federasyonu Başkanı yürütür.

Ödeme
  • BAŞKANIMIZIN GENEL KURULDA YAPTIĞI KONUŞMA
  • ITU BASKANI Marisol CASADO'dan MEKTUP
  • ETU BAŞKANI RENATO BERTRANDI’den MEKTUP
YAZARLARIMIZ
BAŞKANDAN
İsa Tamer ÇELİK
KISA LİNKLER
İLETİŞİM
Türkiye Triatlon Federasyon Başkanlığı
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı N:31 K:5 D:10
Maltepe/ANKARA
Tel   : + 90 312 309 25 70
Faks : + 90 312 309 25 77