İl Temsilcileri Talimatı

YÖNETİM KURULU
KARAR TARİHİ    :27.01.2007
KARAR NO        :10

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU
İL TEMSİLCİSİ TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 – (1) Bu Talimatın amacı, illerde Triatlon Federasyonunu temsil etmek üzere fahri olarak görev yapan Triatlon il temsilcilerinin görevlerini ve atanma şekillerini düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-(1) Bu Talimat, Triatlon il temsilcilerinin atanma görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak
Madde 3- (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun  Ek 9 uncu maddesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü özerk spor federasyonları çerçeve statüsü ile Türkiye Triatlon Federasyonu ana statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde4- (1) Bu Talimatta geçen;

a) Genel Müdürlük           : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
b) Federasyon                 : Türkiye Triatlon Federasyonunu,
c) Federasyon Başkanı    : Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanını,
d) Yönetim Kurulu            : Türkiye Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulunu,
e) İl Müdürlüğü                : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü,
f) İl Temsilcisi                  : Türkiye Triatlon Federasyonu İl Temsilcisini,
g) Hukuk Kurulu               : Türkiye Triatlon Federasyonu Hukuk Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Triatlon İl Temsilcisi
Madde 5- (1) İllerde, Federasyonu temsil etmek üzere, yönetim kurulunca atanan ve fahri olarak görev yapan kişidir.

İl Temsilcilerinin Nitelikleri ve Atanmaları
Madde 6- (1) Sporculuk, antrenörlük, hakemlik veya yöneticilik yapmış ve spor çevresinde tanınmış olma gibi nitelikler aranır. Temsilci atamaları, yönetim kurulu tarafından yapılır.
(2) İl temsilcisine yardımcı olmak üzere, il temsilcisinin teklifi ve Başkanın onayı ile il temsilci yardımcısı ataması yapılabilir.

Triatlon İl Temsilcilerinin Görevleri
Madde 7- (1) Triatlon İl  Temsilcilerinin görevleri;
a) İllerde Federasyonu temsil etmek, Federasyonun illerdeki faaliyetlerinin     yürütülmesinde il müdürlükleriyle birlikte koordineli olarak çalışmak,
b) İllerdeki faaliyet programını hazırlamak ve il müdürlüklerine bildirmek,
c) Federasyon talimatlarını ve duyurularını il müdürlükleriyle birlikte, spor kulüpleri     ile ilgili kişi ve kuruluşlara iletilmek,
d) Triatlon faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili eğitim hizmetlerini Federasyon ile     işbirliği yaparak programlamak ve yürütmek,
e) İldeki Triatlon faaliyetlerinin tüm kayıtlarını tutmak,
f) İl birinciliği yarışmalarında Federasyon gözlemcisi olarak görev yapmak,
g) İl hakem kurulunun oluşumunda merkez hakem kuruluna yardımcı olmak ve il     hakemi sayısı on dan az olan illerde il hakem kurulunun başkanlığını yürütmek,
h) Federasyon Hukuk Kurulu tarafından istenilen  bilgi ve belgeleri vermek.

Triatlon İl Temsilcilerinin Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8- (1) İl temsilcileri, Federasyonun ildeki Triatlon sporu faaliyetlerinin resmi ve teknik merciidirler.
(2) İl temsilcileri, Federasyonun tüm mevzuatının uygulanmasında ve spor faaliyetlerinin yürütülmesinde; Federasyona ait organizasyonlarda Federasyona karşı, il organizasyonlarında  il müdürlüğüne karşı sorumludurlar.

Görevden Ayrılma
Madde 9 – (1) İl temsilcileri, kendi istekleri ile Federasyona yazılı müracaatta bulunarak görevlerinden ayrılabilirler. Ayrıca res’en yönetim kurulu kararı ile de görevlerine son verilebilir. Bu durumlarda yeni il temsilcisi yönetim kurulu kararıyla atanır.

Talimatta Yer Almayan Konular
Madde 10 – (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlülükten Kaldırma
Madde 11 – (1) Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Genel Müdürlüğün veya Federasyonun daha önce bu konuda yayımladığı yönetmelik, talimat ve ekleri (sadece, Türkiye Triatlon Federasyonu için) yürürlükten kalkar.

Yürürlük
Madde 12 – (1) Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 13 – (1) Bu Talimatın hükümlerini, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı yürütür.