Hukuk Kurulu Talimatı

YÖNETİM KURULU
KARAR TARİHİ    :27.01.2007
KARAR NO        :10

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU
HUKUK KURULU TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Triatlon Federasyonu Hukuk Kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- (1) Bu Talimat, Türkiye Triatlon Federasyonu Hukuk Kurulunun görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
Madde 3- (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun  Ek 9 uncu maddesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Talimatta geçen;
a) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
b) Federasyon  : Türkiye Triatlon Federasyonunu,
c) Federasyon Başkanı : Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanını,
d) Ceza Kurulu : Türkiye Triatlon Federasyonu Ceza Kurulunu,
e) Hukuk Kurulu : Türkiye Triatlon Federasyonu Hukuk Kurulunu,
f) Tahkim Kurulu : Özerk federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karara bağlayan Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan  kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Hukuk Kurulunun Kuruluşu
Madde 5- (1) Federasyon Hukuk Kurulu Federasyona bağlı bir kuruldur. Hukuk Kurulu üyeleri,  Federasyon Yönetim Kurulunca atanırlar.
(2) Hukuk Kurulu, en az üç, en çok beş hukukçu üyeden oluşturulur. Hukuk Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir raportör seçer. Hukuk Kurulu;  Federasyon Başkanı veya Hukuk Kurulu Başkanının çağrısı üzerine toplanır.

Hukuk Kurulu Çalışmalarının Düzenlenmesi
Madde 6- (1) Hukuk kurulunun çalışmasını kurul başkanı düzenler ve yönetir.
(2) Hukuk kurulunda görüşülecek konular Federasyon başkanı tarafından hukuk kurulu başkanlığına iletilir.
Hukuk Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 7- (1) Hukuk kurulunun görevleri;
a) Federasyon başkanı tarafından sorulan, hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
b) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp, Federasyona gönderilen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, statü, talimat ve sair spor ile ilgili tasarılar hakkında görüş bildirmek,
c) Federasyon merkez ve taşra teşkilatınca hazırlanan talimat, sözleşme ve protokolleri incelemek ve bunların mer’i ulusal ve uluslararası mevzuata uygunlukları hakkında mütalaa bildirmek,
d) Federasyon merkez ve taşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlerini merkezden veya mahallinde izlemek,
e) Federasyon adına cezai veya idari ön inceleme, ön soruşturma yapmak; ceza kurulu’na sevk için Federasyona görüş bildirmek,
f) Gereğinde, ceza kurulu ve tahkim kurulu nezdinde Federasyonu temsil etmek, duruşmalarına katılmak, davalarında Federasyon adına müdahil olmak,
g) Federasyon avukatlarının takip ettikleri dava ve icra dosyalarının seyrine ait raporları, ilgili belgeleri ile birlikte gerek duyduğunda incelemek,
h) 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer kanunlar, tüzükler ve talimatlarla verilen veya Federasyon Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak, çağrıldığı toplantılarda kurul temsilcisi veya temsilcileri bulundurmak,
i) Triatlon Federasyonuna bağlı olarak faaliyet gösteren kulüpler ile kulüpler ve kulüpler ile  lisanslı sporcular arasında çıkacak ihtilaflarda, taraflar Federasyondan ihtilafın çözümü için arabuluculuk etmesini talep edebilirler. Bu durumda, Hukuk Kurulu bütün tarafları da dinleyerek ihtilafın halli için çaba gösterir,
j) Hukuk Kurulu ön inceleme ve ön soruşturma ile ilgili yazışma, eylem ve işlemleri Federasyon başkanı adına yürütür.

Hukuk Kurulunun Sorumlulukları
Madde 8-
(1) Hukuk Kurulu kendilerine verilen işleri, 3289 sayılı kanuna dayanılarak 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı resmi gazete’de yayımlanan özerk spor federasyonları çerçeve statüsü ile 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı resmi gazete’de yayımlanan Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsü ve bunların tadilleri, mevzuat hükümlerine göre yapmak zorundadır.
(2) Sorumluluklar;
a) Görevlendirildiği toplantılara katılmakla yükümlüdür,
b) Federasyon başkanı tarafından verilen denetim görevini yapmakla yükümlüdür,
c) Federasyon başkanı tarafından verilen ön inceleme, ön soruşturma, temsil ve arabuluculuk görevlerini yapmakla yükümlüdür,
d) Federasyonun hak ve menfaatlerini koruyacak her türlü tedbirlerin alınmasına yardımcı olmakla görevli ve yükümlüdür,
e) Federasyon başkanı tarafından verilen diğer hukuki görevleri yapmakla yükümlüdür,

Talimatta Yer Almayan Konular
Madde 9 – (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde yönetim kurulu kararları geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlülükten Kaldırma
Madde 10 – (1) Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Genel Müdürlüğün veya Federasyonun daha önce bu konuda yayımladığı yönetmelik, talimat ve ekleri yürürlükten kalkar.

Yürürlük
Madde 11- (1) Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 12- (1) Bu Talimat hükümlerini, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı yürütür.