Hakem Yönergesi

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU
HAKEM VE TEKNİK GÖREVLİ  YÖNERGESİ

YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ : 15/02/2014
KARAR NO  : 86

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1
– Bu yönergenin amacı, Triatlon müsabakalarında görev alacak Hakem ve Teknik Görevlilerin ,  görev, yetki ve sorumlulukları ile ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2
–  Bu yönerge, Triatlon  Teknik Görevlilerin yetiştirilmesi, lisans verilmesi, Federasyonun veya Federasyonun izni ile kuruluşların düzenleyeceği resmi ve özel bütün yarışmalarla ilgili teknik anlaşmazlıkların çözümü, Merkez Hakem Kurulu ile il hakem kurullarının kuruluş görev, yetki sorumluluklarını, Hakem ve Teknik Görevlilerin derecelerini terfi ve cezalandırılmalarına dair usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3

Bu yönerge, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 10 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 25 Aralık 2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4
– Bu yönergede geçen;

     TTF       : Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığını,
     İl Müdürlüğü   : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
     İl Temsilciliği : Triatlon İl Temsilciliğini,
     ITU       : Uluslararası Triatlon Birliğini,
     ETU       : Avrupa Triatlon Birliğini,
     MHK       : Merkez Hakem Kurulunu,
     İHK       : İl Hakem Kurulunu
     HAKEM      : Baş Hakem ve Kurulların tanımı dışında Teknik Görevli 

olarak ifade edilecektir.

 

İKİNCİ  BÖLÜM
Esas Hükümler
Merkez Hakem Kurulu
Hakem kurullarının çeşitleri
Madde 5
– Hakem kurulları; merkezde MHK, illerde İHK’ larından oluşur. İlçelerdeki teknik görevliler bağlı oldukları ilin hakem kurullarına bağlı çalışırlar.
MHK’nun kuruluş ve görev süresi

Madde 6
– MHK, Türkiye Triatlon Federasyon Başkanlığı yönetim kurulu onayı ile oluşur. Kurul, Başkan hariç en az dört, en fazla altı üyeden oluşur. MHK’ nun görev süresi dört yıldır.
MHK üyelerinin görev süresi aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer.
a)  Federasyon Başkanının istifası ile kurulun görev süresi sona erer,
b)  Federasyon Başkanının isteği ile üyelerin görevi sona erer,
c) Üyelerin yazılı istifası veya özürsüz olarak üst üste 3 kez toplantıya gelmemesi durumunda    üyelikleri sona erer,
ç) MHK’nda görev alma şartlarından birinin yitirilmesi ile sona erer.
MHK üye adaylarında aranacak şartlar

Madde 7
– MHK üye adaylarında aşağıdaki şartlar aranır ;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) 65 yaşından büyük olmamak,
c) En az yüksek okul ve dengi bir okuldan mezun olmak.
ç) Faal hakem olmak,
d) Faal sporcu olmamak,
e) 6 aydan fazla hapis ve yüz kızartıcı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,
f) GSGM Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği  ve Federasyon Disiplin Yönergesine göre, 6 ay veya daha fazla ceza almamış olmak.
MHK görev ve yetkileri

Madde 8
– MHK’nun görev ve yetkileri şunlardır ;
a) Uluslararası yarışma kuralları, değişiklikleri ve ilgili yayınları en kısa sürede Teknik Görevlilere duyurmak,
b) İhtiyaç doğrultusunda uygun yerlerde teknik görevli kursu açmak üzere hazırlık yapmak, kurs programını ve sınavını gerçekleştirmek,
c) Teknik Görevli adaylarından adaylık dönemlerinde başarı kazananları tescil ederek  lisanslarını vermek,
ç) Teknik Görevlilerin gelişimlerini sağlamak amacı ile seminer yapmak,
d) Teknik Görevlilerin terfilerini yapmak,
e) Müsabakalarda görev verilecek Teknik Görevlilerin, yetenekleri ölçüsünde adil görevlendirilmelerini sağlamak,
f)  Teknik Görevlilerin hakkında şikayetleri incelemek ve sonuca bağlamak,
g) Yarışmalardaki sonuçlara ilişkin yapılan itirazları sonuca bağlamak,
h) İHK’larının verdiği bilgi ve öneriyi incelemek sonuca bağlamak,
i) Yurtdışına yarışma veya kursa gönderilecek Teknik Görevlileri  belirlemek, Federasyona teklif etmek,
j) Teknik Görevlilerin denetlemesini sağlamak, Teknik Görevli karar defterini tutmak,
k) Yarışmalara Baş Hakem atayarak TTF nin yarışma talimatında atanmış ismin açıklanmasını sağlamak.
l)Görevini ihmal eden yada tam yapmayan Teknik Görevlilerin görevine son vermek

 Teknik Görevli Lisansının iptali

Madde 9
– Teknik Görevli lisanslarının iptali aşağıdaki şartlardan herhangi birisinin oluşması ile gerçekleşir.
a) İstifa etmek,
b) Mazeretsiz olarak yıl içerisinde 2 defa göreve gelmemek,
c)  İki yıl üst üste Teknik Görevli seminerine mazeretli veya mazeretsiz katılmaması halinde (lisans vizesi yaptırmış  olsa bile) hakem lisansı iptal edilir.
ç)  GSGM Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Yönergesine göre 6 ay veya daha fazla ceza almış olmak,
şartları aranmaktadır.
Yukarıdaki yazılı fiilleri saptanan Teknik Görevlilerin, Teknik Görevli görevini yapma hakkı MHK’nca askıya alınır.Disiplin Kurulunca verilen 6 ay ve daha fazla süreli hak mahrumiyeti cezasının kesinleşmesi halinde,lisanslarının iptali için gerekli işlemler MHK’nca yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İl Hakem Kurulları
İHK’larının kuruluşu, görev süresi ve görevinin sona ermesi

Madde 10
– Triatlon sporunun lisanslı Teknik Görevli  sayısı en az 10 olan illerde, İHK kurulması zorunludur. Teknik Görevli sayısı 10’dan az olan illerde, hakem kurulu görevi il spor temsilcisi tarafından yürütülür.
İlçedeki Teknik Görevliler, o ilin Teknik Görevlileri olarak değerlendirilir. İHK’nun başkanı, il spor temsilcisidir.
Teknik Görevliler kendi aralarından 3 asil 3 yedek üye seçerler. Aynı kişiler tekrar seçilebilirler. İHK’nun görev süresi dört yıldır. Yeni kurul seçilinceye kadar eskisi göreve devam eder. İHK üyeliği ;
a) Kurulun görev süresinin bitmesi,
b) Üyenin yazılı olarak istifa etmesi,
c) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya gelmemesiyle sona erer.
İHK görev ve yetkileri
Madde 11
– İHK görev ve yetkileri şunlardır ;
a) İlindeki  Teknik Görevlilere ilişkin kayıtları tutmak,
b) Federasyonun izni ile Teknik Görevliler konusunda, ilinde seminer ve uygulamalı çalışmalar yapmak,
c) MHK’nca verilecek Teknik Görevlilerle ilgili işleri yapmak,
ç)   İl içi yarışmalar ile Federasyon tarafından yetki verilen yarışmalara Teknik Görevli tayin etmek,
d) MHK’na Teknik Görevlilerle ilgili öneriler sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Görevlilerle İlgili Hususlar
Aday  Teknik Görevlilerde aranacak şartlar
Madde 12
– Aday Teknik Görevlilerde aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak,
ç)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul olmamak,
d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet hırsızlık, yağma dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
Teknik Görevli kademe ve dereceleri
Madde 13
– Teknik Görevli kategorileri şunlardır;

 •  Aday Teknik Görevli
 •  İl Teknik Görevli
 •  Ulusal Teknik Görevli
 •  Uluslararası Teknik Görevli

Aday Teknik Görevli
Madde 14
– Aday teknik görevli olabilme niteliğine sahip adaylardan, MHK tarafından düzenlenen kurs sonucunda yapılan teorik ve uygulamalı sınavda başarılı olanlar aday teknik görevli olurlar. Aday teknik görevliler federasyon müsabakalarında 6 aydan az 2 yıldan fazla  olmamak koşuluyla görev yaparlar. Bu süre sonunda başarılı olanlar MHK’nun teklifi, TTF Yönetim Kurulunun onayı ile il teknik görevli olarak terfi ederler. Bu süre içerisinde başarılı olamayan aday teknik görevlilerinin  görevleri sona ermiş kabul edilir.
İl Teknik Görevli
Madde 15
– İl teknik görevli, Türkiye Triatlon Federasyonunca düzenlenen yarışmalarda görev verilmesi halinde teknik görevli, ulusal teknik görevli olmaması durumunda ise başhakem olarak görev yapar. MHK’nun teklifi, TTF Yönetim Kurulunun onayıyla terfi ederler. İl teknik görevlilerinin ulusal teknik görevliliğine terfi edebilmesi için, düzenlenecek olan gelişim seminerlerine katılması ve  en az 3 yıl il teknik görevlisi olarak görev yapması gerekmektedir.
Ulusal Teknik Görevli
Madde 16
– Yurtiçi ve yurtdışı resmi ve özel yarışmalarda teknik görevli olarak görev alırlar. 3 Yıl ulusal teknik görevli olarak görev alanlar, MHK’ nun teklifi ve TTF onayı ile ITU veya ETU’nun açacağı uluslararası Teknik Görevli kursuna katılabilirler. Bu kurslarda başarılı olanlar uluslararası Teknik Görevli olarak terfi ederler.
Uluslararası Teknik Görevli
Madde 17
– MHK, ITU veya ETU’nun  düzenlediği teknik görevli seminerinde SEVİYE 1 kursunda başarılı olanlar ve beş yıl teknik görevli olarak görev alanlar MHK nin  seçmesi halinde, TTF kararı ile Uluslararası Teknik Görevli ünvanı alırlar. Yurtiçi ve yurtdışı resmi ve özel yarışmalarda görev alabilirler ve başhakemlik yapabilirler.
Teknik görevli lisanslarının vizesi
Madde 18
–Teknik görevli lisans işlemleri MHK’nca yapılır. Teknik görevlinin yıl içinde düzenlenen seminer veya görev aldığı yarışmalar doğrultusunda lisans vizeleri sezon başında yapılır. Vizelerini yaptırmayan Teknik görevliler görev alamazlar.
Teknik görevli lisanslarının vize edilmemesi
Madde 19
– Aşağıdaki hallerde teknik görevli lisansları vize edilmez;

a) İstifa etmek,
b) Teknik görevli olabilme şartlarından birini kaybetmek,
c) MHK tarafından görevinde yetersiz bulunmak,
ç)  GSGM Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Yönergesine göre 6 ay veya daha fazla ceza almış olmak.
Vize edilmeyen lisanslara İtiraz süresi
Madde 20
– Vize edilmeyen veya iptal edilen lisans sahiplerine durumları Türkiye Triatlon Federasyonunca tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Federasyona itirazda bulunabilirler. İtiraz, Federasyon Hukuk Kurulunun görüşü alınarak,Federasyon Yönetim Kurulunca 1 ay içerisinde incelenerek kesin karara bağlanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teknik görevlilerle İlgili Diğer Hususlar

Teknik görevlilerin yarışma öncesinde yapacakları işler
Madde 21
– Teknik görevliler yarışma öncesinde aşağıdaki işleri yaparlar;

a) Müsabaka öncesinde yapılacak teknik toplantıya ve teknik görevli seminerine iştirak etmek,
b) Teknik toplantı sonrası görev alanını ve parkuru yerinde incelemek,
c) Bulunduğu parkurda ve görev alanında gerekli olan kalem, düdük, teknik görevli kartları, bloknot, kronometre ve benzeri malzemeleri yanında bulundurmak,
ç)  Başhakemin belirteceği alanda hazır bulunmak,
d)Teknik görevliler yarışmadan bir gün önce parkur tanıtımında bulunacaklardır.
e) TTF tarafından belirlenen Kıyafet Yönergesine uygun giyinmek.
f)Teknik görevliler, ödül töreni sonuna kadar beklemek zorundadırlar. Baş hakemin izni olmadan yarışma alanını terk edemezler.
Teknik görevli Kıyafeti
Madde 22 –
Teknik görevliler, yarışmalar sırasında MHK’ nca önerilen TTF tarafından onaylanan Kıyafet Yönergesine uygun kıyafeti giyerler.
Madde 23-
A)Yarışma başhakemi
B)Yarışma parkur Şef teknik görevlisi
a)
  Yüzme parkuru şef teknik görevlisi
b)  Bisiklet parkuru  şef teknik görevlisi
c)  Koşu parkuru şef  teknik görevlisi
ç)  Değişim alanı şef teknik görevlisi
d)Kayıt şef teknik görevlisi
e) Tur kontrol şef teknik görevlisi
f) Ceza Alanı şef teknik görevlisi
g) Motor şef teknik görevlisi
h) Bitiş şef teknik görevlisi
ı) Bilgi İşlem şef teknik görevlisi

C)Diğer görevli teknik görevliler
a)  Sekreter ve yardımcısı
b)  Zaman teknik görevlisi
c)  İrtibat teknik görevlisi
ç)  Anons teknik görevlisi

 

Yarışma başhakeminin görev ve yetkileri
Madde 24 –

a) Başhakem müsabakanın mutlak hakimidir,
b) Teknik Kurul ve Organizasyon Kurulu ile birlikte yarış öncesi çalışır,
c) Teknik toplantıda teknik görevlilerin görev dağılımlarını yapar,
ç) Yarışmada görevli teknik görevlilerle birlikte yarış öncesi parkuru gezer,
d) Diğer teknik görevlilerle birlikte yarış öncesi bir toplantı yaparak, teknik görevliler arasında görev dağılımını yapar. Nokta sorumlu teknik görevlisini belirler,
e) Parkur şef  teknik görevlisi  ile birlikte yarışma komisyonunu oluşturur,
f)  Yarış sonrası parkur şefleri ile görüşerek verilen cezaları onaylar,
g) Yarış sonuçlarını inceleyip onaylar,
h) Yarış sonrası tüm teknik görevlilerle toplanıp yarışın değerlendirmesini yapar,
i)  Yarış sonuçlarını Federasyon temsilcisine, Teknik Kurula, Organizasyon Kuruluna, takımların antrenörlerine, ferdi sporculara ve basın temsilcilerine çoğaltarak dağıtımını sağlar,
j) Yarışma sırasında ortaya çıkan ve kurallarda yer almamış konularda parkur  şef teknik görevlileri ile görüşerek karar verir,
k) Yarışma sonrasında yapılacak olan değerlendirme toplantısına görev yapan tüm teknik görevlilerin katılımını sağlar,
l)Çözümsüz durumlarda karar merciidir.
Parkur Şef teknik görevlisinin görevleri
Madde 25-

Birinci Kısım;
a) Sorumlu olduğu parkurda teknik görevlinin görev yerlerine sevk edilmesinden,
b) Sorumlu olduğu parkurdaki diğer teknik görevlilerinin görevlerini yerine getirmesinden,
c) Yarış bitiminde sonuçların incelenmesi ve başhakeme onaylatılmasından,
ç) Parkurundaki Triatlon yarış kurallarının uygulanmasından sorumludur.
İkinci Kısım;
Parkurlara Göre Teknik görevlilerin Görevleri
A-Yüzme
1-Çıkış  Teknik Görevlisi
a)
 Yarışın başlama zamanını kontrol ederek, sesli uyarı veren alet sayesinde çıkış verir, buna ek olarak flama veya ışık benzeri aletler kullanılabilir,
b) Erken çıkışları kontrol ederek sağlıklı çıkış yapılmasını sağlar,
c) ITU’nun yarışma kurallarını uygular.
2-Kontrol Teknik görevlisi
Yüzme esnasında kontrol teknik görevlisi yarışın uygun kurallara göre     yapılması için yüzücüleri belirli noktalardan kontrol eder.

3-Tur  Teknik görevlisi
Tur teknik görevlisi yarışmanın turlarını sayarak kaydeder.

4-Zaman Teknik görevlisi
Yüzme zaman teknik görevlisi , yüzme yarışının başlangıcından bitimine kadar olan süreyi  tutar, zamanları kaydeder, sonuçları irtibat teknik görevlisi vasıtasıyla sekretere ulaştırır.

B-Bisiklet
1-Zaman Teknik görevlisi
Bisiklet zaman  teknik görevlisi, yarışın başlangıcı olan yüzme çıkışından bisiklet yarışının bitimine kadar olan toplam  süreyi  tutar, zamanları kaydeder, sonuçları irtibat teknik görevlisi vasıtasıyla sekretere ulaştırır.
2-Tur Teknik görevlisi
Tur teknik görevlisi yarışmanın turlarını sayarak kaydeder.
3-Gezici Teknik görevli
a)
  Yarışmacıların kurallara uyup uymadıklarını kontrol eder,
b) Gezici parkur teknik görevlisi, genelde motosikletlidir ve yarışmacıların kurallara uyup uymadıklarını kontrol eder.
C-Koşu

1-Zaman Teknik görevlisi
a)Koşu zaman  teknik görevlisi, yarışın başlangıcı olan yüzme çıkışından itibaren yarış sonuna kadar olan toplam zamanı  tutar, kaydeder, sonuçları irtibat teknik görevlisi vasıtasıyla sekretere ulaştırır.
2-Tur Teknik görevlisi
a)Tur teknik görevlisi  yarışmanın turlarını sayarak kaydeder.
3-Gezici Teknik görevlisi
a)
Yarışmacıların kurallara uyup uymadıklarını kontrol eder,
b) Koşu bölümünde yarışmanın kurallara uygun olmasını sağlar,
c) Gezici parkur teknik görevlisi, genelde bisikletlidir ve yarışmacıların kurallara uyup uymadıklarını kontrol eder.
D-Değişim alanı Teknik görevlisi
a) Yarışma listesine göre yarışmacıların lisansını, kıyafetini kontrol eder,
b) Sporcuların bisiklet ve teçhizatlarını  yerine  koymalarını sağlar,
c) Yarış esnasında değişim alanınında kuralları uygular
ç) Değişim alanına giriş yetkisi olmayanları engeller, gerekli uyarıları yapar, olumsuzluk halinde durumu zaman kaybetmeden başhakeme iletir.
E-Sekreter ve yardımcısı
a) Yarış sonuçlarının düzenli olarak tutulmasından,
b) Sonuçların başhakeme onaylatılmasından sorumludur.
F-İrtibat Teknik görevlisi
a) Yarışma safhası ve yarışma bitiminde teknik görevliler ve sekreter  arasında irtibatı sağlar,

b) Yarışma sonuçlarının panoda  ilan edilmesiyle, 30 dakika süreli itirazın süresi başlar. Bu işlemi anonsla duyurur.
G-Anons Teknik görevlisi
Sporcuları anonsla çağırmak, müsabakanın seyrini takip edip gerekli bilgileri  anons yoluyla ilan etmekle görevlidir.
Cezalar
Madde 26
– Teknik görevliler, yarışmalarda; uyarı ve diskalifiye cezası verebilirler. Bu cezalara ilişkin uygulamalar, Triatlon Federasyonu Yarışma Yönergesindeki esaslar dahilinde yerine getirilir.
Teknik görevlilerin yarışma sonrasındaki görevleri
Madde 27-

a) Teknik görevliler, yarışma bitiminde görevli oldukları parkurdaki yarışma sonuçlarını ve ilgili tutanaklarını, sorumlu parkur lider hakemine verir ve belirtilen noktada olası itirazların sonucunu bekler,
b) Tüm teknik görevliler, ödül törenine katılmak zorundadırlar.

İtirazları değerlendirme jürisi
Madde 28
– İtirazları değerlendirme jürisi; başhakem, yüzme parkuru lider teknik görevlisi, bisiklet parkuru lider teknik görevlisi , değişim alanı lider teknik görevlisi  ve koşu parkuru lider teknik görevlisinden oluşur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede yer almayan hususlar
Madde 29
– Bu yönergede yer almayan hususlar, Triatlon Federasyonu Yönetim  Kurulunca alınacak kararlarla belirlenir. Teknik Görevli yönergeleri ITU’nun belirlediği kurallarla uyum sağlamalıdır.

Yürürlük
Madde 30
– Bu yönerge, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Triatlon Federasyonun internet sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 31
– Hakem ve Teknik Görevli yönergesi hükümleri TTF Başkanı tarafından yürütülür.