Eğitim, Alt Yapı Ve Kulüplere Yardım Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; Triatlon spor dalının geliştirilmesi maksadıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün 8 inci maddesinde belirtilen Federasyon bütçesinin en az %15’ inin eğitim, alt yapı harcamaları ve kulüplere yardım olarak dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Talimat; Türkiye Triatlon Federasyonunun sporcu, antrenör, hakem ve diğer spor elemanlarının eğitim, altyapı harcamaları ile kulüplere yapılacak yardımları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Talimat; 3289 sayılı Geçlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14.07.2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 25.12.2009 tarihli ve 27443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsünün 34. maddesinin (4). bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen;
a) Ana Statü  : 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsünü,
b) Antrenör  : Antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,
c) Çerçeve Statü  : 14.07.2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonlar Çerçeve Statüsünü,
ç) Eğitim Kurulu  : Türkiye Triatlon Federasyonu Eğitim Kurulunu,
d) Federasyon  : Türkiye Triatlon Federasyonu,
e) Federasyon Başkanı : Türkiye Triatlon Federasyon Başkanını,
f) Genel Müdür  : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
g) Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
ğ) Spor Elemanı  :Ulusal ve Uluslar arası spor müsabakalarında sporcuların yetişmelerinde ve başarılarında emeği geçen ve müsabakada görevlendirilen doktor, psikolog, diyetisyen, öğretmen, masör, fizyoterapist ve benzeri elemanları,
h) Spor kulübü  : Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığı faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini,
ı) Teknik Kurul: Türkiye Triatlon Federasyonu Teknik Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Eğitim, Alt Yapı, Kulüplere Destek ve Yardım

Eğitim Harcamaları
MADDE 5- (1) Eğitim harcamaları:
a) Sporcu, antrenör, hakem ve masör, menajer, idareci ve benzeri spor elemanlarının yetiştirilmesi ve gelişimine yönelik düzenlenecek eğitim faaliyetleri,
b) Spor dalına özgü eğitim yayınları ve materyallerinin basım ve yayımı ile bu kapsamda ödenecek telif hakkı,
c) Federasyonca spor dalına ilişkin olarak kurulacak spor okulu ve sporcu eğitim merkezleri gibi spor eğitim kurumları,
için yapılacak harcamalar.

Altyapı Harcamaları
MADDE 6- (1) Altyapı Harcamaları:
a) Minikler, küçükler ve yıldızların altyapı kategorilerinde düzenlenen yerel ve ulusal spor faaliyetleri,
b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen kategorilerde sporcuların tespiti için okullar, mahalle ve köylerde yapılacak alan araştırma çalışmaları,
c) Spor dalına özgü yetenekli sporcu belirlenmesine yönelik test ve performans değerlendirme çalışmaları,
için yapılacak harcamalar.

Kulüplere Yardım
MADDE 7- (1) Kulüplere yapılacak ayni ve nakdi yardımlar aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.
a) Federasyon bu Talimat kapsamında kulüplere yapılacak yardımların tespitinde aşağıdaki puanlama kriterlerin sonucunda bulunacak toplam puanın esas alınması zorunludur.
1- Bir önceki sezon içersinde kulüplerin katıldıkları faaliyet sayısının 1(bir) ile çarpımı,
2- Bir önceki sezon içerisinde kulüplerin katıldıkları ve ilk üç dereceyi elde ettikleri faaliyet sayılarının ayrıca 3(üç) ile çarpımı,
3- Kulüplerin Federasyon Yönetim Kurulunca katılması uygun görülen uluslararası faaliyetlerde ilk üç dereceyi elde ettikleri faaliyet sayılarının ayrıca 5(beş) ile çarpımı, sonucu bulunacak puan.
b) Spor faaliyetlerine katılan sporcu antrenör idareci için ödenen harcırah ve yol giderlerine ilişkin harcamalar kulüplere yardım kapsamı dışındadır.
Harcama Oranları
MADDE 8- (1) Bu Talimatın 5 ve 6 ıncı maddelerinde öngörülen eğitim ve altyapı için yapılacak harcamaların toplam tutarı federasyon bütçesinin %10’undan az, 7’nci maddesinde öngörülen kulüplere yardım için yapılacak harcamaların toplam tutarı ise federasyon bütçesinin % 5’inden fazla olamaz.

Genel Hususlar
MADDE 9- (1) Bu Talimatla ilgili olarak aşağıdaki genel hususlar uygulanır.
a) Bu Talimatın uygulanmasından Federasyonun Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur.
b) Her bütçe yılı başlangıcında bu Talimatın uygulanmasına yönelik faaliyet ve etkinlikler yıllık faaliyet programlarında yer alır ve bütçe tekliflerinde ayrıca gösterilir.

Kapsam Dışında Bulunan Harcamalar
MADDE 10- (1) Federasyon tarafından sporcu, antrenör ve kulüplere verilecek her türlü ödül bu Talimat kapsamında yapılacak harcamalardan karşılanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 11- Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Triatlon Federasyon web sayfasında yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12- Bu Talimat hükümlerini Triatlon Federasyonu Başkanı yürütür.