Disiplin Talimatı

Türkiye Triatlon Federasyonu
Disiplin Talimatı

Amaç
MADDE 1- Bu talimat, spor ahlakına ve disiplinine sahip, sağlıklı nesillerin yetişmesine yardımcı olmak ve triatlon faaliyetlerinde disiplini sağlamak için, Disiplin Kurulunun oluşturulması, uluslararası esaslara ve teamüllere uygun olarak disiplin suçunu oluşturan fiiller ile bu fiillere uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir.
Kapsam
MADDE 2- Bu talimat, Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan veya Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlere ilişkin disiplin ihlallerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ve 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanan Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- Bu talimatta geçen;
a) Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,
b) Federasyon : Türkiye Triatlon Federasyonunu,
c) Federasyon Başkanı : Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanını,
ç) Yönetim Kurulu : Türkiye Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulunu,
d) Tahkim Kurulu : 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,
e) Disiplin Kurulu : Türkiye Triatlon Federasyonu Disiplin Kurulunu,
f) Genel Sekreter : Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Sekreterini,
g) Spor Kulübü : Genel Müdürlük, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya Federasyon tarafından tescil edilmiş olan spor kulübünü,
ğ) Sporcu : Lisans çıkartmış ve tescilli olarak spor yapan kişileri,
h) Yönetici :Triatlon etkinliklerinde görevli, idari ve teknik elemanları, triatlon kulüplerinin yönetiminde görev alan kişileri, antrenörleri, hakemleri, gözlemci ve il temsilcilerini,
ı) Spor dalı : Federasyonun faaliyet programında belirttiği spor dallarını, (Bu talimattaki triatlon ifadesi, federasyon faaliyetlerindeki spor dallarının tümünü kapsar.)
ifade eder.

BİRİNCİ BÖLÜM
Disiplin Kurulu
Disiplin kurulunun oluşumu
MADDE 5- (1) Disiplin Kurulu, Federasyon Genel Kurulu tarafından bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilecek, bir başkan ile dört asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler ile yedek üyelerin en az ikisinin hukuk fakültesi mezunu olması şarttır. Eski üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.
(2) Üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ile soruşturma ve kararları yazma görevini üstlenecek bir raportör seçerler.
(3) Disiplin Kurulu görevinde tarafsız ve bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.
(4) Disiplin Kurulu üyeliklerinde boşalma halinde, başkan tarafından çağrı yapılarak, yedek üyelerden liste sırasına göre kurul tamamlanır. Yedek üyenin süresi, yerine geçtiği üyenin kalan süresi kadardır. Disiplin kurulu toplam üye sayısının yedek üyelerin göreve çağırılmış olmasına rağmen üçe düşmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından genel kurul sadece disiplin kurulu seçimi için olağanüstü toplantıya çağrılır.
Disiplin kurulunun görevleri
MADDE 6- (1) Disiplin Kurulu, kapsama alanına giren triatlon sporu faaliyetlerinde meydana gelen disiplin olaylarını incelemek ve gerekli hallerde olaylara neden olan kişi ve kuruluşları talimat çerçevesinde yargılamakla görevlidir.
Disiplin kurulunun toplantı ve çalışma yöntemi
MADDE 7- (1) Disiplin Kurulu, gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere, haftanın belirli bir gününde gerektiğinde Kurul Başkanının çağrısıyla ve hazırladığı gündemi görüşmek üzere toplanır. Toplantı, en az bir başkan ve üç üyenin katılması ile yapılır. Toplantıda raportör tarafından hazırlanan dosya bilgisi incelenir. Kurul, gerekli gördüğü takdirde, ilgililerin sözlü savunmalarının alınmasına da karar verebilir. Kararlar; toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile verilir. Disiplin kurulu görevinde bağımsızdır.
(2) Kararlarda eşitlik olması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Alınan kararlar esas ve karar defterine verildiği yıl numarası esas alınarak işlenir. Kararların yerine getirilmesi, takibi ve arşiv işleri, Federasyon Genel Sekreterliğince yürütülür.
(4) Aralıksız iki toplantıya mazeretsiz katılmayan veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşmüş sayılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Cezaları ve Usul Hükümleri
Disiplin cezaları
MADDE 8- (1) Bu talimata göre verilen cezalar; ihtar cezası, yarışmadan men cezası, hak mahrumiyeti cezası ve para cezasıdır.
(2) Bu talimata göre belirlenen disiplin suçlarına aşağıda belirtilen cezalar uygulanır. Uygulanacak para cezaları her yıl yarışma sezonu başında Federasyon Yönetim Kurulunca arttırılabilir ya da azaltılabilir.
Cezaların tanımları
Madde 9- (1) Disiplin cezaları şunlardır :
a) İhtar Cezası : Disiplin suçu işlemiş kişinin ve/veya kuruluşun dikkatinin çekilmesidir.
b) Yarışmadan Men Cezası : Kuruluşun veya sporcunun yarışmalara katılmaktan men edilmesidir.
c) Hak Mahrumiyeti Cezası :Kişinin her türlü yarışmada, antrenör, yöneticilik, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik veya saha komiserliği gibi görevini yapmasından ve kulüp mensubu olarak Federasyonla resmi ilişkide bulunmasından ve yarışmalarda hazır bulunmaktan men edilmesidir. Hak mahrumiyeti cezası aynı zamanda genel kurul delegeliğine de engel teşkil eder.
ç) Para Cezası : Federasyon kapsamında yer alan kişi ve kuruluşlar ile ilgili olarak disiplin suçu oluşturan fiillerden dolayı belirlenmiş tutarın gelir olarak, Federasyonun banka hesabına ödenmesidir. Para cezası, ilgilinin alacağı varsa tevkif yolu ile de tahsil edilebilir.
Cezayı azaltan ve çoğaltan sebepler
MADDE 10- (1) Cezayı azaltan ve çoğaltan sebepler şunlardır :
a) Teşebbüs : Fiilin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde tayin olunan ceza yarısına kadar indirilebilir.
b) Tahrik : Fiilin tahrik sonucu işlendiği anlaşıldığı hallerde, tayin olunan cezalar yarısından 1/3’üne kadar indirilebilir.
c) Takdiri Azaltıcı veya Arttırıcı Sebep : Disiplin Kurulu, tahrik sebebiyle azaltmadan ayrı olarak, kuruluş ile kişi lehine, cezayı azaltacak yada aleyhine arttırılacak takdiri sebepler kabul edilirse, ceza yarısı oranına kadar indirilebilir veya arttırılabilir.
ç) Tekerrür : Cezasına ait infazın tamamlandığı faal sezon içinde aynı tür suçun tekrar işlenmesi halinde verilen ceza yarı oranına kadar arttırılabilir.
d) Cezada İçtima : Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı cezalandırılıp hükme bağlanır. Bununla birlikte, fiillerin bir bütünlük arz etmesi halinde en ağır cezayı gerektiren ihlal için öngörülen cezaya hükmedilir ve öngörülen ceza yarısına kadar arttırılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Suçu Oluşturan Fiiller
Disiplin suçları ve cezaları
MADDE 11- Disiplin suçları ve bu fiillere uygulanacak cezalar şunlardır :
1) Kasıtsız Fiiller : Federasyona karşı yapmakla yükümlü olduğu işlemi kasıtsız yerine getirmeyen veya yanlış yerine getirenler ile Federasyonun yetkili kurulları tarafından sorulan konulara, açıklamalara kasıtsız olarak süresinde cevap vermeyen veya eksik veya yanlış cevap verenler ile yerine getirdikleri görevlerinden dolayı müstehzi veya nazik olmayan şekilde hareket edenler, ihtar cezası ve yediyüzelli Türk Lirasına kadar para cezası ile cezalandırılır.
2) Sportmenliğe Aykırı Hareket : Onur kırıcı ve spor ahlakına ve sportmenliğe aykırı harekette bulunan kişiler, bu konuda ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde işlenen suçun ağırlığına göre ihtar veya yirmi günden bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve bin Türk Lirasına kadar para cezası verilir.
3) Talimatlara Aykırı Hareket : Federasyonun talimatlarına veya yazılı taleplerine kasten aykırı harekette bulunan kişiler, bu konuda ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde, işlenen suçun ağırlığına göre ihtar veya 15 günden bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve bin Türk Lirasına kadar para cezası verilir.
4) Hakaret ve Sövme : Federasyonun çalışma yöntem ve esaslarına veya mensubuna ve sporculara, teknik ve idari personele, hakem ve gözlemcilere, huzurunda veya gıyabında, yazılı, sözlü, fiilen veya yayın yolu ile hakaret eden kimse, işlenen suçun ağırlığına göre on beş günden bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve ikibin Türk Lirasına kadar para cezası ile cezalandırılır. Sövme fiilini işlerse, ceza bir aydan başlar. Hakaret ve sövmenin basın yolu ile yapılması veya protokol tribününde yapılması veya internet sitelerinde yapılması cezanın artırma sebebidir.
5) Etkili Eylem : Federasyon’un bir mensubuna ve sporculara, teknik ve idari personele, hakem ve gözlemcilere, görevlerini yaparken veya yaptıkları görevden dolayı etkili eylemde bulunulduğu takdirde, eylemde bulunanlar hakkında iki aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ve ikibin Türk Lirasına kadar para cezası verilir. Etkili eylem birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse, her birine verilecek ceza bir misli arttırılır. Etkili eyleme yeltenme halinde, teşebbüs hükümleri uygulanır.
6) Sahte Lisans Kullanımı : Kullanmaya hakkı olmadığı lisansı kullanarak yarışmalara katılan veya katılmayı temin edenler altı aydan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve ikibin Türk Lirasına kadar para cezası verilir.
7) Sahtecilik ve Federasyonu Kandırmak : Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan veya gerçek olmayan evrak düzenleyen ve bunları bilerek kullanan veya kullandıranlar, kuruluşlar bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve ikibinbeşyüz Türk Lirasına kadar para cezası verilir. Ayrıca uluslararası kuruluş tarafından talep edilecek mali cezalarda ödettirilir.
Olayın tekrarı halinde sürekli yarışmaktan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.
8) Ceza Süresini Beklememek : Yarışmadan men cezasına rağmen veya diskalifiye edilmiş olması nedeniyle sonraki yarışmada oynamaması gerekirken oynayan, beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya idari tedbirin tebliğine rağmen, bu tedbir kaldırılmadan yarışmalara katılanlar ile buna sebep olanlar, hak mahrumiyeti cezası bulunduğu halde veya idari tedbir ile yönetmekten men edilmiş olmasına rağmen yarışmaya katılanlar veya yöneticilik yapanlar ile genel kurulda delegelik yapanlar, iki aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası veikibin Türk Lirasına kadar para cezası verilir.
9) Disiplin Kurulu Kararlarının Yerine Getirilmemesi : Disiplin Kurulu kararlarını yerine getirmeyenler bu fiil nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilerek cezaları bir misli ile arttırılır. Bu konuda verilen Disiplin Kurulu kararının da yerine getirilmemesi halinde ilgililerin lisansları askıya alınarak müsabakalara katılmaları önlenir.
10) İzinsiz Dış Görev : Federasyondan izin almaksızın yabancı bir ülkenin milli veya temsili takımında görev kabul eden veya yarışmaya katılan kişiler bir aydan altı aya kadar süreli yarışmadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile üçbin Türk Lirasına kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
11) Temsili ve Milli Yarışmaya Katılmamak : Yazılı tebligata rağmen mazeretsiz olarak temsili ve milli yarışmalara veya bunlara ait hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve yarışma yerini terk eden sporcular bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır. Ayrıca olayın içeriğine göre ilgili kişilere ikibin Türk Lirasına kadar para cezası verilebilir.
Sakatlık veya diğer sağlık sorunları nedeniyle temsili ve milli yarışmalara veya bunlara ait hazırlık çalışmaları için mazeret beyan eden sporcu Federasyon tarafından belirlenecek bir sağlık kuruluşundan rapor getirmek zorundadır. Federasyon tarafından belirlenenlerden başka kuruluşlardan alınacak raporlar mazeret için geçerli sayılmaz.
Federasyon tarafından organize edilen turnuvalara katılmayan kulüplere üç aydan bir yıla kadar yarışmaktan men cezası ile iki bin Türk Lirasına kadar para cezası verilir.
12) Şike : Belirli bir yarışmanın sonucunu etkilemek amacıyla, bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin edenler ile bu kapsamda kendisine menfaat temin edilen kişiler, bir yıldan üç yıla kadar yarışmadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile üçbin Türk Lirasına kadar para cezasıyla cezalandırılır.
13) Doping : Doping suçları ve bu suçlara uygulanacak disiplin cezaları konusunda, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı hükümleri uygulanır.
14) Sair Hallerde Menfaat : Bir yarışmanın sonucundan faydalanması mümkün olan kuruluş ve kişilerden maddi menfaat temini suretiyle yarışanlar, bu suretle yarışanlara maddi menfaat adayanlar veya temin veya ita edenler, altı aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve üçbin Türk Lirasına kadar para cezası verilir.
15) Yarışmaya Katılmamak : Kuruluşun veya diğer kuruluşun oyuncusunun menfaat temini veya sair suretlerle yarışmalara katılmasına engel olan ile yarışma hazırlığına ve yarışmaya katılmayanlar üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır ve üçbin Türk Lirasına kadar para cezası ile cezalandırılır.
16) Görev Suçu : Federasyon ya da kulüplerde yürütülen herhangi bir görevin ifasında maç öncesi veya maç sonrası, spor terbiye ve disiplinine veya talimatlara veya yazılı tebligata aykırı hareket edenler üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve ikibin Türk Lirasına kadar para cezası ile cezalandırılır.
17) Kaba, Müstehzi ve Küçük Düşürücü Hareketler : Triatlon yarışmasından önce, yarışma sırasında ve yarışmadan sonra görevli hakemlere, gözlemcilere veya o teşkilat mensuplarına veya sporculara, kuruluş yöneticilerine, seyircilere kaba, alaycı ve küçük düşürücü söz sarf eden veya bu gibi hareketlerde bulunanlar on beş günden altı aya kadar yarışmalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti cezası ve ikibin Türk Lirasına kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
18) Hükümlülük : Kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçlar veya genel ahlak aleyhine işlenen suçlardan kesinleşmiş kararla hükümlü olanlar, sürekli yarışmaktan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
19) Milli Şerefi İhlal : Yurt içinde veya dışında her ne suretle olursa olsun, Türklüğün veya yabancı bir ulusun onurunu kırıcı hareketlerde bulunanlar bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Yurtdışı kafilesindeyken spor ahlakına aykırı davranış sergileyen ve kafile başkanının direktiflerine uymayanlara, iki aydan altı aya kadar yarışmadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.
Ağır hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilebilir.
20) Suça Teşvik : Yarışma sırasında veya dışında sporcu veya seyirciler, rakip sporcular, yöneticiler veya yarışmayı yönetenler aleyhine tahrik suretiyle suça teşvik eden kişi, üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
21) Yarışmanın Devamına Engel Olmak : Her ne suretle olursa olsun, yarışmanın başlamasına veya devamına veya tamamlanmasına engel olanlar üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
22) Tanıklıktan Kaçınmak : Soruşturma sırasında yazılı tebligata rağmen, mazeretsiz olarak tanık sıfatıyla yazılı beyanda bulunmayan veya tanıklıktan kaçınan veya bildiklerini saklayan veya yalan tanıklık eden veya ceza karşılığı olan hareketleri Federasyona duyurmayanlar, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
23) Emirlere Uymamak : Milli yarışma hazırlıklarında, yarışma esnasında ve spor gezilerinde yöneticilerin talimatlarına uymayan kaba, müstehzi hareketlerde bulunan kişi yirmi günden iki aya kadar yarışmadan men ya da bir aydan alt aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
24) Yarışmalara Katılmamak : İlgililerce geçerli görülmeyen nedenlerle veya mazeretsiz yarışma hazırlığına veya yarışmaya katılmayanlar bir aydan üç aya kadar yarışmadan men hak mahrumiyet cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca Yönetim Kurulunca para cezasına hükmedilebilir.
25) Tek Taraf Yönetim : Yarışmaları kuruluş veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yöneten hakemler bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Eğer maddi veya manevi menfaat sağladığı tespit edilirse, sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.
26) Rapor Vermemek veya Gerçeğe Aykırı Rapor Vermek : Yarışmaya ait raporu kasten vermeyen veya gerçeğe aykırı rapor düzenleyen görevliler bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
27) Raporu Süresinde Vermemek, Eksik Rapor Vermek : Belirtilen süre içinde rapor vermeyen veya yarışmaya ve olaylara ait bilgileri noksan bildiren görevliler üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırırlar.
28) Görevi İhtimal ve Suiistimal : Yarışma yerine mazeretsiz olarak gelmeyen veya yarışmaya geç başlatan veya yarışmayı yönetmeyen veya yönergeye aykırı yöneten veya tatil eden hakemler ile her ne suretle olursa olsun görevlerini ihmal ve suiistimal eden, teşkilatça yarışmada görevlendirilen kişiler altı aydan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
29) Kaba ve Uygunsuz Hareketler : Yarışma yerinde, yarışmadan önce, yarışma sırasında veya yarışmadan sonra yarışmada görevli olanlara veya yarışmaya katılan teşekkülün yöneticilerine veya sporculara veya seyircilere kaba ve uygunsuz hareketlerde bulunan hakemler ile teşkilatça yarışmada görevlendirilen kişiler bir aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
30) Teşvik Primi Verilmesi veya Vaat Edilmesi: Suçun bir müsabakada bir takımın başarılı olmasını sağlamak amacıyla teşvik primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle işlenmesi halinde bu madde hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İdari Tedbirler ve Ceza İnfaz Usulleri
İdari tedbirler ve ceza infaz usulleri
Madde 12- (1) İdari tedbir, kişi ya da kuruluş hakkında henüz kesin bir ceza hükmü bulunmadığı durumlarda, kuruluşu resmi yarışmalarında seyircisiz oynamak, kuruluşun sahasını kapatmak, kişiye hak mahrumiyeti cezası vermek veya kişiyi her türlü yarışmalardan ve yarışmaları yönetmekten yasaklamaktır. Spor dalının faal olmadığı sürede idari tedbir konulmaz.
(2) İdari tedbirlerin yerine getirilmesi, Genel Sekreterlikçe yürütülür ve sonucundan Disiplin Kuruluna bilgi verilir.
(3) Erteleme tarihinde oynama hakkına sahip olan bir sporcu, daha sonra ceza almış ise, erteleme müsabakasında istenirse oynatılabilir. Ancak erteleme müsabakasından sonra cezasının geri kalan kısmını çekmek zorundadır.
(4) Erteleme müsabakasında oynatılamayan veya oynamayan cezalı bir sporcu için ertelenen müsabaka, ceza infaz için geçerli bir müsabaka olarak kabul edilemez. Açıklanan bu hüküm maç cezaları verilen sporcular için geçerli olup, hak mahrumiyeti cezalarında uygulanamaz.
(5) Resmi bir müsabaka esnasında hakem tarafından oyundan çıkarılan sporcular ile antrenör ve/veya yedek sırasında bulunan diğer sporcu ve görevlilere çalınan teknik fauller sebebiyle veya doğrudan ihraç edilen antrenörler bir sonraki müsabakaya otomatikman katılamaz. Bu oyun kuralı ihlalinden kaynaklanan ceza olup, ihlal aynı zamanda disiplin suçu niteliğinde ise, verilecek disiplin cezası ayrıca yerine getirilir, mahsup edilemez.
İdari tedbir yetkileri
MADDE 13- (1) Bu talimat hükümleri ile ilgili olarak;
1) Federasyon Başkanı veya Başkan Vekili, Federasyona bağlı tüm kuruluşlar ve kişiler hakkında, dosyanın Disiplin Kuruluna sevkinden önce,
2) Disiplin Kurulu, görevlerine giren konularda, soruşturma sonuna kadar her zaman kuruluş ve kişiler hakkında,
idari tedbir koymaya yetkilidir.
İdari tedbirin başlaması
MADDE 14- (1) İdari Tedbir;
a) Bu talimatta yazılı disiplin suçunu oluşturan fiili nedeniyle, yarışmadan çıkarılan sporcu için Federasyon tarafından konulan idari tedbir, kulübüne tebliğinden itibaren,
b) Olayın önemine göre, Disiplin Kurulunca soruşturma aşamasında konulan tedbir, şikayetliye tebliğinden itibaren, yürürlüğe girer.
(2) Disiplin Kurulu, görevlerine giren konulardaki soruşturmanın sonuna kadar, idari tedbirin kapsamını yeniden belirleyebilir veya idari tedbiri kaldırabilir.
(3) Yönetim Kurulunca konulan idari tedbire savunmayla birlikte Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir. Disiplin Kurulunca konulan idari tedbire ancak esas kararla birlikte Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.
(4) Sportif ceza yargılamasında aslolan idari tedbirsiz yargılamadır. İdari tedbirli dosyalar en geç otuz gün içinde karara çıkartılır. Soruşturmanın uzaması halinde, idari tedbir Disiplin Kurulu tarafından Yönetim Kurulu ve ilgilisince talep halinde kaldırılır.
İdari tedbirin tebliği
MADDE 15- (1) Tebliği gereken idari tedbirler, iadeli taahhütlü mektup veya teyitli faks yolu ile ilgililere Federasyonca tebliğ edilir. Ayrıca Federasyonun resmi internet sitesinde duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Soruşturma
Soruşturmanın açılması
MADDE 16- (1) Disiplin suçu teşkil eden fiil ve eylemler, Federasyon Başkanı ya da yetkilendireceği görevliler marifetiyle ön soruşturma yaptırabilir ve yapılan soruşturmanın sonucuna göre Disiplin Kuruluna sevk edilirler.
(2) Disiplin Kuruluna sevk yazılarında olayın tarihi, yarışmanın çeşidi, cezalandırılması istenilen kişi ve kuruluşların isimleri ile tedbirli ya da tedbirsiz sevk edildikleri belirtilir. Ayrıca sevk yazısına başhakem ve gözlemci tarafından doldurulan Disiplin Suçları Bildirim Formunun aslı eklenir.
Soruşturma
MADDE 17- (1) Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının disiplin kuruluna verilmesi üzerine soruşturma başlar. Kurul önce idari tedbir ve savunma konularını inceler. Kurul soruşturması başlatılan işlemleri takip ve eksik kalan noktaları tamamlar. Gerek gördüğü takdirde tanıkların yazılı ve sözlü ifadesini alabilir. Tanıklar tebligatı takip eden beş gün içinde yazılı veya sözlü beyanda bulunmak zorundadır. Soruşturması yapılan olayda sevk edilmeyen ancak olaya adı karışan diğer kişi ve kuruluşlar hakkında Disiplin Kurulu doğrudan soruşturmayı yapabilir.
Savunma
MADDE 18- (1) Kurul, aleyhine disiplin soruşturması açılan kuruluş veya kişilerden hakem ve gözlemci raporlarının Disiplin Kuruluna sevkinden itibaren iki gün içinde yazılı olarak savunma ister.
(2) Kurul, gerek görürse sözlü savunmanın da alınması için bir üyesini görevlendirebilir.
(3) Kuruluşlar, Başkan veya Başkanın görevlendireceği kuruluş yetkilileri tarafından savunulur.
(4) Disiplin Kurulunun görevlerine giren işlerde savunma istemi teyitli faks yolu ile yapılır.
(5) Faksın kişiye veya kuruluş başkanlığına ulaştığı tarih, tebliğ tarihi sayılır ve takip eden 7 (yedi) gün içinde savunma vermeyen kişi veya kuruluş, savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılır. Talep halinde savunma için ek süre verilebilir.
Karar
MADDE 19- (1) Kurul, kuruluş veya kişilerle ilgili olan hakem, gözlemci raporlarına dayanarak veya kendisine Federasyon tarafından sunulan ve kendisince önemli bulduğu dokümanlara dayanarak raporlara, soruşturma ve incelemeden edineceği kanaate göre, takdir ederek kararını verir. Soruşturmanın tamamlanmasından sonraki ilk toplantıda kişi ve kuruluşlar hakkında üzerlerine atılı suçtan cezalandırmaya veya ceza tayinine yer olmadığına veya soruşturmanın ertelenmesine veya düşmesine veya görevsizliğe ilişkin karar verilir. Kararlarda cezanın gerekçesi, mahiyeti ve yerine getirme usulleri ile cezayı artıran veya azaltan sebepler açıkça gösterilir. Kararda ayrıca sevk idari tedbirli yapılmışsa idari tedbir süresi mahsup edilerek varsa kalan bakiye cezası gösterilir. Yoksa infaza yer olmadığı belirtilir. Kararın tebliği, iadeli taahhütlü mektup veya teyitli faks ile Genel Sekreterlikçe yapılır. Ceza verilmişse ayrıca Federasyonun resmi internet sitesinden duyurulur.
(2) Disiplin Kurulunca verilen kararlara karşı, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nda, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğine uygun şekilde itirazda bulunulabilir. Yapılan itiraz nihai hüküm alınıncaya kadar infazı durdurmaz.

 

ALTINCI BÖLÜM
Soruşturmanın ve Cezanın Düşmesi
Soruşturma zamanaşımı
MADDE 20- (1) İhtar cezasını gerektiren hallerde üç ayın, yarışmaktan men ve süreli hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren fiillerde bir yılın, sürekli yarışmaktan veya hak mahrumiyeti cezasını gerektiren fiillerde üç yılın geçmesi ile soruşturma ortadan kalkar. Soruşturma zamanaşımının başlangıcı olay günüdür.
Ceza zamanaşımı
MADDE 21- (1) İhtar cezası altı ay, yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları üç yıl içinde infaz edilemezse, ortadan kalkar.
(2) Ceza kararlarında zaman aşımı, kararın kesinleştiği veya ceza infazının herhangi bir suretle durduğu günden işlemeye başlar.
Soruşturma ve ceza zamanaşımının kesilmesi
MADDE 22- (1) Disiplin Kurulunun soruşturma ile ilgili işlemleri ve ceza kararı verilmesi, soruşturma zamanaşımını, kararın infazına dair her işlem ceza zamanaşımını keser. Zamanaşımı kesilme gününden itibaren yeniden işlemeye başlar.
Tebligat
MADDE 23- (1) Disiplin Kurulunca verilen kararlar, ilgili kişi ve kuruluşlara iadeli taahhütlü mektup veya teyitli faks ile Federasyonca tebliğ edilir. Kişilerin bağlı bulunduğu kuruluşlara gönderilen tebligatlar kişiye yapılmış sayılır. Bağlı oldukları kulüple ilişkisini kesen kişiler, tebligata esas adres ya da faks numarası bırakmamaları halinde, her türlü tebligat, savunma istemi veya kararın Federasyonun internet sayfasına konulması tebligat yerine geçer.
Yerine getirme
MADDE 24- (1) Disiplin Kurulunca verilen kararlar, ilgili kişi ve kuruluşlar açısından bağlayıcıdır. Para cezalarının kararın tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde Federasyona irat kaydedilmek üzere banka hesabına yatırılması zorunludur. Aksi takdirde ilgili kuruluş veya kişi Disiplin Kuruluna sevk edilerek ceza bir misli arttırılabilir. Disiplin Kurulunun bu kararının da yerine getirilmemesi halinde ilgililerin lisansları askıya alınarak müsabakaya katılmaları önlenir ve nihayetinde kulübe ihraç cezası verilebilir. Para cezası kişi veya kuruluşlara federasyonca yapılacak ödemelerden tevkif yoluyla tahsil edilebilir.
(2) Yarışmaktan men cezası, cezalı sporcunun, ilan edilmiş resmi yarışmaları sayılarak men suretiyle infaz edilir. Yarışma herhangi bir nedenle, bir başka güne ertelenmiş ise, ertelenen müsabakada cezanın infazı yapılır. Bir başka anlatımla, müsabakanın ertelenmesi, cezanın bir sonraki müsabakada infazını gerektirmez. İnfazdan sorumlu Genel Sekreterlik, sporcunun oynama hakkını ceza nedeniyle yitirdiği müsabakaları, kararı infaz yazısında açıkça belirtir. Cezalar ayrıca Federasyonun resmi internet sitesinde “Ceza Tahtası” bölümünde de, ilgili sporcunun oynayamayacağı müsabakalar belirtilmek suretiyle ilan edilir.
Yarışma mevsiminde tamamlanmayan resmi yarışma adedi ile men cezasının infazı sonraki yarışma mevsimine intikal eder ve mevsimin ilk resmi yarışmasından başlanarak aralıksız uygulanır.
(3) Hak mahrumiyeti cezasının infazı, cezalının görev yaptığı kulübün ya da ilgili kuruluşun içinde bulunulan sezon içindeki ilk resmi maçta başlar. Sezon sonunda yapacağı ya da görev alacağı son müsabaka tarihinde kesilir. Bakiye süre takip eden sezondaki ilk resmi müsabaka tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlar. Son müsabaka tarihinde sürenin hesabı yeniden kesilir.
(4) İki yarışma mevsimi arasında cezalı sporcu özel yarışmalarda oynayabilir.
(5) Tek yarışmadan men cezasının uygulanmasından önce sporcu özel yarışmada oynayabilir.
(6) Federasyonun maaşlı, maaşsız, ücretli, ücretsiz görevlileri ile diğer görevlileri, bu talimatın yüklediği görevleri eksiksiz ve gecikmesiz yerine getirmekle görevlidir.
(7) Federasyon, kararın yazılı olarak bildiriminden itibaren on gün içinde, cezanın arttırılması veya azaltılması talebi ile Tahkim Kuruluna itiraz edebilir.
(8) Disiplin Kurulunca verilen cezalar, sadece Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen faaliyetlerde infaz edilir. Başka Federasyon veya İl Müdürlüklerince verilen cezaların infazı, hükmü veren Disiplin Kurulunun bağlı olduğu kuruluş tarafından infaz edilir.
Yarışmadan Men Cezasının Uygulanması
MADDE 25- (1) Yarışmadan men cezası üçe ayrılır.
a) Tek yarışmadan men : Kuruluşların, Sporcuların bir resmi yarışmadan men edilmeleridir. Resmi yarışmalarda, oyun kuralı ihlali nedeniyle diskalifiye edilen yani oyundan çıkarılan sporcu, o yarışmayı takip eden ilk resmi yarışmaya katılamaz.
b) Süreli yarışmadan men : Kuruluşların ve Sporcuların yirmi günden az, üç yıldan çok olmamak üzere yarışmadan men edilmeleridir.
Resmi Yarışma Adedi ile Men Cezası; üç ay ve daha az süreli yarışmalardan men cezalarının, resmi yarışma adedi ile ifade edilmesinden ibarettir.
( 1 -15) gün yarışmadan men yerine (Bir)
(16-21) gün yarışmadan men yerine (İki)
(22-28) gün yarışmadan men yerine (Üç)
(29-35) gün yarışmadan men yerine (Dört)
(36-46) gün yarışmadan men yerine (Beş)
(47-61) gün yarışmadan men yerine (Altı)
(62-76) gün yarışmadan men yerine (Yedi)
(77-91) gün yarışmadan men yerine (Sekiz)
resmi yarışmadan men cezası verilir.
c) Temsili, milli ve uluslararası yarışmalardan men : Temsili, milli ve uluslararası yarışmadan çıkarılma halinde, uluslararası kuruluşun kendi kuralları uygulanır. Ayrıca gerek görülürse Federasyon çıkarma nedeni olan suçun mahiyetine göre evrakı Disiplin Kuruluna sevk edebilir.

Hak Mahrumiyeti Cezasının Çeşitleri ve Uygulaması
MADDE 26- (1) Hak mahrumiyeti cezası iki türlüdür.
a) Süreli hak mahrumiyeti; onbeş günden az, beş yıldan fazla olamaz.
b) Sürekli hak mahrumiyeti; kişilerin Federasyon ve spor teşkilatı faaliyetlerinden sürekli olarak çıkarılmasıdır.
(2) Hak mahrumiyeti cezası, kararın tebliğini takip eden ilk resmi yarışmadan itibaren başlar.
Ceza Sürelerine Ait Esaslar
MADDE 27- Süreli yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları, gün, ay ve yıl hesabı ile uygulanır. Bir gün yirmi dört saat, bir ay otuz gündür. Yıl resmi takvime göre hesap edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Tahkim Kurulu’na başvuru
MADDE 28- (1) Disiplin Kurulunun kararlarına karşı, Federasyon Ana Statüsü çerçevesinde, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği gereğince, Tahkim Kurulu nezdinde gerekçeleriyle birlikte yazılı itirazda bulunulabilir. İtiraz, kararın yerine getirilmesini durdurmaz.

Disiplin talimatının bütünlüğü
MADDE 29- (1) Diğer talimatlara, bu talimattaki görev ve yetkileri kısıtlayan, tedbirleri ve cezaları etkileyen hükümler konulmaz. Bu gibi hükümler geçerli olmaz.

Diğer haller
MADDE 30- (1) Bu talimatta düzenlenmeyen fiillerin işlenmesi halinde kıyasen fiile en yakın disiplin suçu esas alınarak ceza takdir olunabilir.

Farklı hüküm halinde uygulama
MADDE 31- (1) Fiilin işlendiği zamanın talimatı ile sonradan yayınlanan talimatların hükümleri birbirinden farklı ise, kuruluş ve kişinin lehine olan hüküm uygulanır.
Yürürlük
MADDE 32- (1) Bu Talimat, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımı ile yürürlüğe girer. (2) 28.02.2011 tarihinde Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Triatlon Federasyonu Disiplin Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme
MADDE 33- (1) Bu talimatı Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı yürütür.

 

Disiplin Suçları Bildirim Formu

MÜSABAKA SPOR DALI :

MÜSABAKANIN OYNANDIĞI İL :
TARİH VE SAAT : ../../…. – ..:..

MÜSABAKANIN HAKEMİ:
MÜSABAKANIN GÖZLEMCİSİ :

FEDERASYON TEMSİLCİSİ :

DİSİPLİN SUÇUNU İŞLEYENLER :
1)……………………………………….
2)……………………………………….
3)……………………………………….
4)……………………………………….
5)……………………………………….

DİSİPLİN SUÇUNU OLUŞTURAN OLAYLARIN ANLATIMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORU YAZAN
İSİM VE İMZA :

>