Federasyon web sayfası BİLGİ BANKASI bölümünde tamamı yer alan “Disiplin Talimatı nda Türkiye Triatlon Federasyonu Disiplin Kurulu’ nun “görevleri, cezalar, suçlar, soruşturma ve yerine getirme maddeleri” ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda yer almaktadır.

Federasyon web sayfası BİLGİ BANKASI bölümünde tamamı yer alan “Disiplin Talimatı nda Türkiye Triatlon Federasyonu Disiplin Kurulu’ nun “görevleri, cezalar, suçlar, soruşturma ve yerine getirme maddeleri” ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda yer almaktadır.

Buradaki amaç, kamuoyunun yanlış ve eksik bilgilendirmesine engel olmaktır. Aşağıda kısa bir özeti bulunan “Disiplin Talimatı” hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyanların federasyonun resmi web sayfasından tümüne ulaşması mümkündür.

Disiplin cezasına çarptırılmış olan kişiler “Disiplin Talimatı” 10.c ve 10.d maddeleri ile alakalı olarak ceza almış bulunmaktadır. Tamamen bağımsız karar alma mekanizmasına sahip olan “Disiplin Kurulu”, konuyla ilgili olarak durum değerlendirmesi yapmış ve karar almıştır.

“Disiplin Kurulu” tarafından alınmış olan kararlar, Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Sekreterliği tarafından imzalanır ve ilgili kişilere resmi olarak tebliğ edilir. Hali hazırda TTF Genel Sekreterlik makamı boş bulunduğu için gerekli olan tebliğ ve diğer yazışmalar, her konuda imza yetkisine haiz olan TTF Başkanı veya başkan vekili tarafından gerçekleştirilmektedir.

Konu ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilenmesi için madde 11-1, 11-2, 11-4, 11-17, 11-29 ve madde 16-1, 16-2 ile madde 17 ve madde 19’ un dikkatle okunması tavsiye edilir.

Disiplin Kurulu’ nun Görevleri

MADDE 6- Disiplin Kurulu, kapsama alanına giren triatlon sporu faaliyetlerinde meydana gelen disiplin olaylarını incelemek ve gerekli hallerde olaylara neden olan kişi ve kuruluşları talimat çerçevesinde yargılamakla görevlidir.

Disiplin Kurulu’ nun toplantı ve çalışma yöntemi

            MADDE 7- (1) Disiplin Kurulu, gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere, haftanın belirli bir gününde gerektiğinde Kurul Başkanının çağrısıyla ve hazırladığı gündemi görüşmek üzere toplanır. Toplantı, en az bir başkan ve üç üyenin katılması ile yapılır. Toplantıda raportör tarafından hazırlanan dosya bilgisi incelenir. Kurul, gerekli gördüğü takdirde, ilgililerin sözlü savunmalarının alınmasına da karar verebilir. Kararlar; toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile verilir. Disiplin kurulu görevinde bağımsızdır

 

Disiplin cezaları

MADDE 8- (1) Bu talimata göre verilen cezalar; ihtar cezası, yarışmadan men cezası, hak mahrumiyeti cezası ve para cezasıdır.

(2) Bu talimata göre belirlenen disiplin suçlarına aşağıda belirtilen cezalar uygulanır. Uygulanacak para cezaları her yıl yarışma sezonu başında Federasyon Yönetim Kurulunca arttırılabilir ya da azaltılabilir.

Cezaların tanımları

Madde 9-  Disiplin cezaları şunlardır:

 1. a) İhtar Cezası: Disiplin suçu işlemiş kişinin ve/veya kuruluşun dikkatinin çekilmesidir.
 2. b) Yarışmadan Men Cezası : Kuruluşun veya sporcunun yarışmalara katılmaktan men edilmesidir.
 3. c) Hak Mahrumiyeti Cezası :Kişinin her türlü yarışmada, antrenör, yöneticilik, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik veya saha komiserliği gibi görevini yapmasından ve kulüp mensubu olarak Federasyonla resmi ilişkide bulunmasından ve yarışmalarda hazır bulunmaktan men edilmesidir. Hak mahrumiyeti cezası aynı zamanda genel kurul delegeliğine de engel teşkil eder.

ç) Para Cezası : Federasyon kapsamında yer alan kişi ve kuruluşlar ile ilgili olarak disiplin suçu oluşturan fiillerden dolayı belirlenmiş tutarın gelir olarak, Federasyonun banka hesabına ödenmesidir. Para cezası, ilgilinin alacağı varsa tevkif yolu ile de tahsil edilebilir.

Cezayı azaltan ve çoğaltan sebepler

MADDE 10- Cezayı azaltan ve çoğaltan sebepler şunlardır :

 1. a) Teşebbüs : Fiilin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde tayin olunan ceza yarısına kadar indirilebilir.
 2. b) Tahrik : Fiilin tahrik sonucu işlendiği anlaşıldığı hallerde, tayin olunan cezalar yarısından 1/3’üne kadar indirilebilir.
 3. c) Takdiri Azaltıcı veya Arttırıcı Sebep : Disiplin Kurulu, tahrik sebebiyle azaltmadan ayrı olarak, kuruluş ile kişi lehine, cezayı azaltacak yada aleyhine arttırılacak takdiri sebepler kabul edilirse, ceza yarısı oranına kadar indirilebilir veya arttırılabilir.

ç) Tekerrür : Cezasına ait infazın tamamlandığı faal sezon içinde aynı tür suçun tekrar işlenmesi halinde verilen ceza yarı oranına kadar arttırılabilir.

 1. d) Cezada İçtima : Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı cezalandırılıp hükme bağlanır.

Disiplin suçları ve cezaları

MADDE 11-  Disiplin suçları ve bu fiillere uygulanacak cezalar şunlardır :

 • 1) Kasıtsız Fiiller : Federasyona karşı yapmakla yükümlü olduğu işlemi kasıtsız yerine getirmeyen veya yanlış yerine getirenler ile Federasyonun yetkili kurulları tarafından sorulan konulara, açıklamalara kasıtsız olarak süresinde cevap vermeyen veya eksik veya yanlış cevap verenler ile yerine getirdikleri görevlerinden dolayı müstehzi veya nazik olmayan şekilde hareket edenler, ihtar cezası ve beşyüz Türk Lirasına kadar para cezası ile cezalandırılır.
 • 2) Sportmenliğe Aykırı Hareket : Onur kırıcı ve spor ahlakına ve sportmenliğe aykırı harekette bulunan kişiler, bu konuda ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde işlenen suçun ağırlığına göre ihtar veya yirmi günden bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve bin Türk Lirasına kadar para cezası verilir.
 • 3) Talimatlara Aykırı Hareket : Federasyonun talimatlarına veya yazılı taleplerine kasten aykırı harekette bulunan kişiler, bu konuda ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde, işlenen suçun ağırlığına göre ihtar veya 15 günden bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve bin Türk Lirasına kadar para cezası verilir.

4) Hakaret ve Sövme : Federasyonun çalışma yöntem ve esaslarına veya mensubuna ve sporculara, teknik ve idari personele, hakem ve gözlemcilere, huzurunda veya gıyabında, yazılı, sözlü, fiilen veya yayın yolu ile hakaret eden kimse, işlenen suçun ağırlığına göre on beş günden bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve bin Türk Lirasına kadar para cezası ile cezalandırılır. Sövme fiilini işlerse, ceza bir aydan başlar. Hakaret ve sövmenin basın yolu ile yapılması veya protokol tribününde yapılması veya internet sitelerinde yapılması cezanın artırma sebebidir.

5) Etkili Eylem : Federasyon’un bir mensubuna ve sporculara, teknik ve idari personele, hakem ve gözlemcilere, görevlerini yaparken veya yaptıkları görevden dolayı etkili eylemde bulunulduğu takdirde, eylemde bulunanlar hakkında iki aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ve bin Türk Lirasına kadar para cezası verilir. Etkili eylem birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse, her birine verilecek ceza bir misli arttırılır. Etkili eyleme yeltenme halinde, teşebbüs hükümleri uygulanır.

6) Sahte Lisans Kullanımı : Kullanmaya hakkı olmadığı lisansı kullanarak yarışmalara katılan veya katılmayı temin edenler altı aydan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve bin Türk Lirasına kadar para cezası verilir.

7) Sahtecilik ve Federasyonu Kandırmak : Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan veya gerçek olmayan evrak düzenleyen ve bunları bilerek kullanan veya kullandıranlar, kuruluşlar bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve ikibin Türk Lirasına kadar para cezası verilir. Ayrıca uluslararası kuruluş tarafından talep edilecek mali cezalarda ödettirilir.

Olayın tekrarı halinde sürekli yarışmaktan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

8) Ceza Süresini Beklememek : Yarışmadan men cezasına rağmen veya diskalifiye edilmiş olması nedeniyle sonraki yarışmada oynamaması gerekirken oynayan, beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya idari tedbirin tebliğine rağmen, bu tedbir kaldırılmadan yarışmalara katılanlar ile

6) Sahte Lisans Kullanımı : Kullanmaya hakkı olmadığı lisansı kullanarak yarışmalara katılan veya katılmayı temin edenler altı aydan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve bin Türk Lirasına kadar para cezası verilir.

7) Sahtecilik ve Federasyonu Kandırmak : Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan veya gerçek olmayan evrak düzenleyen ve bunları bilerek kullanan veya kullandıranlar, kuruluşlar bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve ikibin Türk Lirasına kadar para cezası verilir. Ayrıca uluslararası kuruluş tarafından talep edilecek mali cezalarda ödettirilir.

Olayın tekrarı halinde sürekli yarışmaktan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

8) Ceza Süresini Beklememek : Yarışmadan men cezasına rağmen veya diskalifiye edilmiş olması nedeniyle sonraki yarışmada oynamaması gerekirken oynayan, beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya idari tedbirin tebliğine rağmen, bu tedbir kaldırılmadan yarışmalara katılanlar ile buna sebep olanlar, hak mahrumiyeti cezası bulunduğu halde veya idari tedbir ile yönetmekten men edilmiş olmasına rağmen yarışmaya katılanlar veya yöneticilik yapanlar ile genel kurulda delegelik yapanlar, iki aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ve bin Türk Lirasına kadar para cezası verilir.

9) Disiplin Kurulu Kararlarının Yerine Getirilmemesi : Disiplin Kurulu kararlarını yerine getirmeyenler bu fiil nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilerek cezaları bir misli ile arttırılır. Bu konuda verilen Disiplin Kurulu kararının da yerine getirilmemesi halinde ilgililerin lisansları askıya alınarak müsabakalara katılmaları önlenir.

10) İzinsiz Dış Görev : Federasyondan izin almaksızın yabancı bir ülkenin milli veya temsili takımında görev kabul eden veya yarışmaya katılan kişiler bir aydan altı aya kadar süreli yarışmadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile ikibin Türk Lirasına kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

11) Temsili ve Milli Yarışmaya Katılmamak : Yazılı tebligata rağmen mazeretsiz olarak temsili ve milli yarışmalara veya bunlara ait hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve yarışma yerini terk eden sporcular bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır. Ayrıca olayın içeriğine göre ilgili kişilere bin Türk Lirasına kadar para cezası verilebilir.

Sakatlık veya diğer sağlık sorunları nedeniyle temsili ve milli yarışmalara veya bunlara ait hazırlık çalışmaları için mazeret beyan eden sporcu Federasyon tarafından belirlenecek bir sağlık kuruluşundan rapor getirmek zorundadır. Federasyon tarafından belirlenenlerden başka kuruluşlardan alınacak raporlar mazeret için geçerli sayılmaz.

Federasyon tarafından organize edilen turnuvalara katılmayan kulüplere üç aydan bir yıla kadar yarışmaktan men cezası ile iki bin Türk Lirasına kadar para cezası verilir.

12) Hileli ve Danışıklı Yarışma : Hileli ve danışıklı yarışma yapan, yaptıran kişiler ve aracıları en az bir yıl yarışmadan men cezası veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile iki bin Türk Lirasına kadar para cezası verilir.

13) Doping : Ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan yarışma içi veya dışı kontrollerde doping suçu işlediği iddiasıyla sevk edilen sporcu, antrenör ve diğer görevliler hakkında spor dalının bağlı olduğu uluslararası federasyonun doping mevzuatı hükümleri uygulanır. Böyle bir mevzuat bulunmaması halinde, Dünya Antidoping Ajansının (WADA) kuralları uygulanır.

14) Sair Hallerde Menfaat : Bir yarışmanın sonucundan faydalanması mümkün olan kuruluş ve kişilerden maddi menfaat temini suretiyle yarışanlar, bu suretle yarışanlara maddi menfaat adayanlar veya temin veya ita edenler, altı aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve bin Türk Lirasına kadar para cezası verilir.

15) Yarışmaya Katılmamak : Kuruluşun veya diğer kuruluşun oyuncusunun menfaat temini veya sair suretlerle yarışmalara katılmasına engel olan ile yarışma hazırlığına ve yarışmaya katılmayanlar üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır ve bin Türk Lirasına kadar para cezası ile cezalandırılır.

16) Görev Suçu : Federasyon ya da kulüplerde yürütülen herhangi bir görevin ifasında maç öncesi veya maç sonrası, spor terbiye ve disiplinine veya talimatlara veya yazılı tebligata aykırı hareket edenler üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve bin Türk Lirasına kadar para cezası ile cezalandırılır.

17) Kaba, Müstehzi ve Küçük Düşürücü Hareketler : Triatlon  yarışmasından önce, yarışma sırasında ve yarışmadan sonra görevli hakemlere, gözlemcilere veya o teşkilat mensuplarına veya sporculara, kuruluş yöneticilerine, seyircilere kaba, alaycı ve küçük düşürücü söz sarf eden veya bu gibi hareketlerde bulunanlar on beş günden altı aya kadar yarışmalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti cezası ve beş yüz Türk Lirasına kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

18) Hükümlülük : Kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçlar veya genel ahlak aleyhine işlenen suçlardan kesinleşmiş kararla hükümlü olanlar, sürekli yarışmaktan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

19) Milli Şerefi İhlal : Yurt içinde veya dışında her ne suretle olursa olsun, Türklüğün veya yabancı bir ulusun onurunu kırıcı hareketlerde bulunanlar bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Yurtdışı kafilesindeyken spor ahlakına aykırı davranış sergileyen ve kafile başkanının direktiflerine uymayanlara, iki aydan altı aya kadar yarışmadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

Ağır hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilebilir.

20) Suça Teşvik : Yarışma sırasında veya dışında sporcu veya seyirciler, rakip sporcular, yöneticiler veya yarışmayı yönetenler aleyhine tahrik suretiyle suça teşvik eden kişi, üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

21) Yarışmanın Devamına Engel Olmak : Her ne suretle olursa olsun, yarışmanın başlamasına veya devamına veya tamamlanmasına engel olanlar üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

22) Tanıklıktan Kaçınmak : Soruşturma sırasında yazılı tebligata rağmen, mazeretsiz olarak tanık sıfatıyla yazılı beyanda bulunmayan veya tanıklıktan kaçınan veya bildiklerini saklayan veya yalan tanıklık eden veya ceza karşılığı olan hareketleri Federasyona duyurmayanlar, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

23) Emirlere Uymamak : Milli yarışma hazırlıklarında, yarışma esnasında ve spor gezilerinde yöneticilerin talimatlarına uymayan kaba, müstehzi hareketlerde bulunan kişi yirmi günden iki aya kadar yarışmadan men ya da bir aydan alt aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

24) Yarışmalara Katılmamak : İlgililerce geçerli görülmeyen nedenlerle veya mazeretsiz yarışma hazırlığına veya yarışmaya katılmayanlar bir aydan üç aya kadar yarışmadan men hak mahrumiyet cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca Yönetim Kurulunca para cezasına hükmedilebilir.

25) Tek Taraf Yönetim : Yarışmaları kuruluş veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yöneten hakemler bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Eğer maddi veya manevi menfaat sağladığı tespit edilirse, sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

26) Rapor Vermemek veya Gerçeğe Aykırı Rapor Vermek : Yarışmaya ait raporu kasten vermeyen veya gerçeğe aykırı rapor düzenleyen görevliler bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

27) Raporu Süresinde Vermemek, Eksik Rapor Vermek : Belirtilen süre içinde rapor vermeyen veya yarışmaya ve olaylara ait bilgileri noksan bildiren görevliler üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırırlar.

28) Görevi İhtimal ve Suiistimal : Yarışma yerine mazeretsiz olarak gelmeyen veya yarışmaya geç başlatan veya yarışmayı yönetmeyen veya yönergeye aykırı yöneten veya tatil eden hakemler ile her ne suretle olursa olsun görevlerini ihmal ve suiistimal eden, teşkilatça yarışmada görevlendirilen kişiler altı aydan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

    29) Kaba ve Uygunsuz Hareketler : Yarışma yerinde, yarışmadan önce, yarışma sırasında veya yarışmadan sonra yarışmada görevli olanlara veya yarışmaya katılan teşekkülün yöneticilerine veya sporculara veya seyircilere kaba ve uygunsuz hareketlerde bulunan hakemler ile teşkilatça yarışmada görevlendirilen kişiler bir aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

İdari tedbir yetkileri

MADDE 13- (1) Bu talimat hükümleri ile ilgili olarak;

1) Federasyon Başkanı veya Başkan Vekili, Federasyona bağlı tüm kuruluşlar ve kişiler hakkında, dosyanın Disiplin Kuruluna sevkinden önce,

2) Disiplin Kurulu, görevlerine giren konularda, soruşturma sonuna kadar her zaman kuruluş ve kişiler hakkında, idari tedbir koymaya yetkilidir.

Soruşturmanın açılması

MADDE 16- (1) Disiplin suçu teşkil eden fiil ve eylemler, Federasyon Başkanı ya da yetkilendireceği görevliler marifetiyle ön soruşturma yaptırabilir ve yapılan soruşturmanın sonucuna göre Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

(2) Disiplin Kuruluna sevk yazılarında olayın tarihi, yarışmanın çeşidi, cezalandırılması istenilen kişi ve kuruluşların isimleri ile tedbirli ya da tedbirsiz sevk edildikleri belirtilir. Ayrıca sevk yazısına başhakem ve gözlemci tarafından doldurulan Disiplin Suçları Bildirim Formunun aslı eklenir.

Soruşturma

MADDE 17- Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının disiplin kuruluna verilmesi üzerine soruşturma başlar. Kurul önce idari tedbir ve savunma konularını inceler. Kurul soruşturması başlatılan işlemleri takip ve eksik kalan noktaları tamamlar. Gerek gördüğü takdirde tanıkların yazılı ve sözlü ifadesini alabilir. Tanıklar tebligatı takip eden beş gün içinde yazılı veya sözlü beyanda bulunmak zorundadır. Soruşturması yapılan olayda sevk edilmeyen ancak olaya adı karışan diğer kişi ve kuruluşlar hakkında Disiplin Kurulu doğrudan soruşturmayı yapabilir.

Karar

MADDE 19- (1) Kurul, kuruluş veya kişilerle ilgili olan hakem, gözlemci raporlarına dayanarak veya kendisine Federasyon tarafından sunulan ve kendisince önemli bulduğu dokümanlara dayanarak raporlara, soruşturma ve incelemeden edineceği kanaate göre, takdir ederek kararını verir. Soruşturmanın tamamlanmasından sonraki ilk toplantıda kişi ve kuruluşlar hakkında üzerlerine atılı suçtan cezalandırmaya veya ceza tayinine yer olmadığına veya soruşturmanın ertelenmesine veya düşmesine veya görevsizliğe ilişkin karar verilir. Kararlarda cezanın gerekçesi, mahiyeti ve yerine getirme usulleri ile cezayı artıran veya azaltan sebepler açıkça gösterilir. Kararda ayrıca sevk idari tedbirli yapılmışsa idari tedbir süresi mahsup edilerek varsa kalan bakiye cezası gösterilir. Yoksa infaza yer olmadığı belirtilir. Kararın tebliği, iadeli taahhütlü mektup veya teyitli faks ile Genel Sekreterlikçe yapılır. Ceza verilmişse ayrıca Federasyonun resmi internet sitesinden duyurulur.

(2) Disiplin Kurulunca verilen kararlara karşı kesin kararlar hariç olmak üzere, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nda, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğine uygun şekilde itirazda bulunulabilir. Yapılan itiraz nihai hüküm alınıncaya kadar infazı durdurmaz.

(3) Dört resmi yarışmaktan men cezası veya hak mahrumiyeti cezası ve daha az cezalar ile cezayı kapsamayan kararlara itiraz edilemez. Bu kararlar kesindir.

Tebligat                                         

MADDE 23- Disiplin Kurulunca verilen kararlar, ilgili kişi ve kuruluşlara iadeli taahhütlü mektup veya teyitli faks ile Federasyonca tebliğ edilir. Kişilerin bağlı bulunduğu kuruluşlara gönderilen tebligatlar kişiye yapılmış sayılır. Bağlı oldukları kulüple ilişkisini kesen kişiler, tebligata esas adres ya da faks numarası bırakmamaları halinde, her türlü tebligat, savunma istemi veya kararın Federasyonun internet sayfasına konulması tebligat yerine geçer.

Yerine getirme

MADDE 24- (1) Disiplin Kurulunca verilen kararlar, ilgili kişi ve kuruluşlar açısından bağlayıcıdır. Para cezalarının kararın tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde Federasyona irat kaydedilmek üzere banka hesabına yatırılması zorunludur. Aksi takdirde ilgili kuruluş veya kişi Disiplin Kuruluna sevk edilerek ceza bir misli arttırılabilir. Disiplin Kurulunun bu kararının da yerine getirilmemesi halinde ilgililerin lisansları askıya alınarak müsabakaya katılmaları önlenir ve nihayetinde kulübe ihraç cezası verilebilir. Para cezası kişi veya kuruluşlara federasyonca yapılacak ödemelerden tevkif yoluyla tahsil edilebilir.

(2) Yarışmaktan men cezası, cezalı sporcunun, ilan edilmiş resmi yarışmaları sayılarak men suretiyle infaz edilir. Yarışma herhangi bir nedenle, bir başka güne ertelenmiş ise, ertelenen müsabakada cezanın infazı yapılır. Bir başka anlatımla, müsabakanın ertelenmesi, cezanın bir sonraki müsabakada infazını gerektirmez. İnfazdan sorumlu Genel Sekreterlik, sporcunun oynama hakkını ceza nedeniyle yitirdiği müsabakaları, kararı infaz yazısında açıkça belirtir. Cezalar ayrıca Federasyonun resmi internet sitesinde “Ceza Tahtası” bölümünde de, ilgili sporcunun oynayamayacağı müsabakalar belirtilmek suretiyle ilan edilir.

Yarışma mevsiminde tamamlanmayan resmi yarışma adedi ile men cezasının infazı sonraki yarışma mevsimine intikal eder ve mevsimin ilk resmi yarışmasından başlanarak aralıksız uygulanır.

(3) Hak mahrumiyeti cezasının infazı, cezalının görev yaptığı kulübün ya da ilgili kuruluşun içinde bulunulan sezon içindeki ilk resmi maçta başlar. Sezon sonunda yapacağı ya da görev alacağı son müsabaka tarihinde kesilir. Bakiye süre takip eden sezondaki ilk resmi müsabaka tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlar. Son müsabaka tarihinde sürenin hesabı yeniden kesilir.

(4) İki yarışma mevsimi arasında cezalı sporcu özel yarışmalarda oynayabilir.

(5) Tek yarışmadan men cezasının uygulanmasından önce sporcu özel yarışmada oynayabilir.

(6) Federasyonun maaşlı, maaşsız, ücretli, ücretsiz görevlileri ile diğer görevlileri, bu talimatın yüklediği görevleri eksiksiz ve gecikmesiz yerine getirmekle görevlidir.

(7) Disiplin kurulu kararlarının Federasyona ulaşmasından itibaren en fazla on gün içinde Federasyon verilen kararın yeniden incelenmesini, gerekçelerini belirtmek suretiyle isteyebilir. Bu talep, cezanın yerine getirilmesini geciktiremez. Bu talep bir kereye mahsus yapılabilir.

            (8) Disiplin Kurulunca verilen cezalar, sadece Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen faaliyetlerde infaz edilir. Başka Federasyon veya İl Müdürlüklerince verilen cezaların infazı, hükmü veren Disiplin Kurulunun bağlı olduğu kuruluş tarafından infaz edilir.

Hak Mahrumiyeti Cezasının Çeşitleri ve Uygulaması

MADDE 26- (1) Hak mahrumiyeti cezası iki türlüdür.

 1. a) Süreli hak mahrumiyeti; onbeş günden az, beş yıldan fazla olamaz.
 2. b) Sürekli hak mahrumiyeti; kişilerin Federasyon ve spor teşkilatı faaliyetlerinden sürekli olarak çıkarılmasıdır.

(2) Hak mahrumiyeti cezası, kararın tebliğini takip eden ilk resmi yarışmadan itibaren başlar.

Ceza Sürelerine Ait Esaslar

MADDE 27- Süreli yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları, gün, ay ve yıl hesabı ile uygulanır. Bir gün yirmi dört saat, bir ay otuz gündür. Yıl resmi takvime göre hesap edilir.

Tahkim Kurulu’na başvuru

MADDE 28-  Disiplin Kurulunun kesin olmayan kararlarına karşı, Federasyon Ana Statüsü çerçevesinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği gereğince, Tahkim Kurulu nezdinde gerekçeleriyle birlikte yazılı itirazda bulunulabilir. İtiraz, kararın yerine getirilmesini durdurmaz.

            Yürütme

MADDE 33-  Bu talimatı Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı yürütür.