Bütçe ve Muhasebe Talimatı

BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç :
Madde 1- Bu talimat Triatlon Federasyonu Başkanlığının Bütçe ve Muhasebe işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam :
Madde 2- Bu talimat, Triatlon Federasyonu’nun mülkiyetinde bulanan bütün mal varlıkları ve haklarının bütçe ve muhasebe işlemlerini kapsar.

Dayanak :
Madde 3- Bu talimat, Triatlon Federasyonu Ana Statüsünün 35. maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar :
Madde 4- Bu talimatta geçen:

a) Federasyon : Türkiye Triatlon Federasyonunu,
b) Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,
c) Başkan : Triatlon Federasyonu Başkanı,
d) Başkan Vekili : Triatlon Federasyonu Başkan Vekili,
e) Genel Sekreter: Triatlon Federasyonu Genel Sekreterini,
f) Merkez Teşkilatı: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik, Dışilişkiler, Sponsorluk, Hakem, Organizasyon ve diğer kurullar. Genel Sekreterlik, İdari birim.
ifade eder.

İKİNCİ KISIM

ESAS HÜKÜMLER

GELİRLERİ, BÜTÇE VE HESAP İŞLEMLERİ

Gelirleri:
Madde 5- Federasyonun gelirleri;

-Genel Müdürlük Bütçesinden ayrılacak paydan,
-Genel Müdürlük Bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynakdan,
-Federasyona üye olup olmadığına bakılmaksın ticari ve sosyal amaçlı Triatlon kulüpleri veya işlemleri ile Federasyona bağlı Triatlon kulüpleri veya işletmelerden alınacak aidatlardan,
-Sporcu kartlarından ve sporcu lisanslarından alınacak tescil ve vize ücretlerinden,
-Özel Spor Salonu Kulüp ve diğer Kuruluşlardan alınacak katkı ve tesis yeterlik belgesi ücretleri
Aidatlarından,
-Turnuvalarda alınacak katkı paylarından,
-Turnuva  ve  Lig   müsabakaları  katılım  belgeleri,  eğitim,  hakem,  antrenör  kursları  ve  gelişim
seminerleri katılım bedellerinden,
– Dan sınavları ile verilen diploma ve kartlardan alınan ücretlerden,
-Transferlerde alınacak paylardan,
-Sponsorluk gelirlerinden,
-Reklam, yayın ve basılı evrak sınav ücreti gelirlerinden,
-Ceza ve itiraz gelirlerinden,
-Yardım ve bağışlardan,
-Kira ve işletme gelirlerinden,
-Başkan Adaylarından alınacak katkı payından,
-Diğer gelirlerden oluşur.

Mal Varlığı:
Madde 6- Federasyonun mal varlığı, nakit, hisse senedi, kıymetli ayniyat, her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakları ve bunların gelirleri, kiraları ve satış bedellerinden oluşur.

Hesap Dönemi ve Bütçe Yılı:
Madde 7- Federasyonun mal varlığının hesabı, mali yıl itibari ile görülür. Bütçe yılı takvim yılıdır.

Harcama:
Madde 8- Spor Faaliyetleri ile mal ve hizmet alımları harcamaların işlemleri tamamlandıktan sonra sarfı yapılır.

Mahsup Devresi:
Madde 9- Bütçe yılı sonuna kadar gerçekleşen ödemelerden mahsubu yapılamayanların yeni bütçe yılının birinci ayı sonuna kadar mahsubu yapılır.

Gider İşlemleri:
Madde 10- Harcamalarla ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile Başkan Vekiline devredebilir. Harcama belgeleri Başkan ve Genel Sekreter veya Başkan Vekili ve Genel Sekreter, Başkan ve Mali işlemlerden sorumlu kişi tarafından imzalanır.

Federasyonun Nakdi:
Madde 11- Federasyonun nakdi Bankalarda Federasyon adına açılacak hesaplara yatırılır.

Giderlerin Ödenmesi
Madde 12- Kesin ödemelerde faturalar evrakın ekine bağlanır;

-Maddi hata bulunmaması;
-Hak sahibinin kimliğinin incelenmesi;
-Federasyon Yönetim Kurulu’nun yetki verdiği en az iki kişinin imzasını içeren banka ödeme talimatının olması halinde ödeme yapılır.

Avans İşlemleri:
Madde 13- Federasyon Başkanı veya Başkan Vekilinin oluru ile Spor Faaliyetleri için ihtiyaca göre mutemetlere avans verilir. Avans hangi iş için verilmiş ise yalnızca o iş için kullanılır. Mahsup edilmedikçe aynı mutemede veya bir başka mutemet adına aynı iş için ikinci bir avans verilmez.

a) Yurtdışında yapılacak müsabakalar esnasında zuhur edecek malzeme, hizmet alımları ve diğer zorunlu giderler için görevlendirilen mutemede ihtiyaca göre Başkanın onayı ile belirlenecek tutarda zaruri masraf karşılığı avans döviz olarak verilebilir.

b) Spor Faaliyetleri için avans gerektiği hallerde ayrı ayrı onay almak ve ilgi göstermek şartıyla birden çok bölümler halinde verilebilir.
c) Her mutemet avans bakiyelerini hizmetlerin bitim tarihinden itibaren 5 gün içinde Federasyonun Banka Hesabına yatırmak ve avans miktarına ait sarf evraklarını da aynı süre içerisinde Federasyona teslim etmek zorundadır.

Gelecek yıllara sari sözleşmeye dayanarak verilen avanslar hizmetin görüldüğü yıla devredilebilir.

Avanslar hiçbir surette başkalarına temlik edilemez. İşin tasfiye edilmesi halinde, müteahhit tasfiye kabul tarihinden itibaren bir ay içerisinde avans bakiyesini ödemek zorundadır.

Avansların Harcama ve Mahsubunda Sorumluluk Üstlenme:
Madde 14- Avanslardan yapılacak harcama hakkında mutemetlerin kanun ve mevzuatlara aykırılığından dolayı ileri sürecekleri itiraz üzerine Federasyon Başkanı yazılı olarak sorumluluğu üstlendiği takdirde mutemet bu gideri ödemek zorunda olup, doğabilecek sorumluluk Federasyon Başkanına aittir.

Borçlar
Madde 15- Mali yıl sonuna kadar ödenmeyen meblağlar mali yılı takip eden yılbaşından itibaren ödenir. 5 yıl zarfında talep olunmayan miktarlar zaman aşımına uğrayarak Federasyona irat kaydedilir.

Zaman aşımına uğrayan borçlar hakkında hak sahiplerinin ileri sürecekleri mazeretleri değerlendirecek olan yer Adliye Mahkemeleridir. Mahkemece lehine karar verilenlerin alacakları ödenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

SON HÜKÜMLER

Hüküm Bulunmaması:
Madde 16- Bu talimatta hüküm bulunmayan hallerde Federasyon Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda işlem yapılır.

Yürürlük:
Madde 17- Bu talimat Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 18- Bu talimatı Triatlon Federasyonu Başkanı yürütür.